Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Trafiknämndens sammanträde den 19 juni 2012

Dag:
Tisdag den 19 juni 2012
Tid:
14:30 - 17:00
Plats:
Möteslokal T-Centralen, SL, Lindhagensgatan 100, Stockholm

Förhinder meddelas till Ingela Svanberg, telefon 08-686 1478, e-post ingela.svanberg@sl.se

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  Vd/Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport per april 2012 för TN TN 1204-0089 Tjänsteutlåtande inklusive månadsrapporter
 2. 4.
  Anskaffningsbeslut avseende pendelbåtstrafik - sträckan Nybroplan-Nacka-Lidingö-Frihamnen TN 1201-0032 Utsändes endast till nämndens och beredningarnas ledamöter
 3. 5.
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län - slutlig version TN 1201-0032 Tjänsteutlåtande TFP huvudrapport Samrådsredogörelse
 4. 6.
  Förslag till uppdrag om fördjupad idéstudie regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn TN 1206-0139 Tjänsteutlåtande
 5. 7.
  Förslag till gemensam handlingsplan för förbättrad framkomlighet i innerstadens stombussnät TN 1206-0140 Tjänsteutlåtande inklusive handlingsplan
 6. 8.
  Förslag till ny färjelinje mellan Slussen-Stadsgården-Skeppsholmen västra-Slussen under sex månaders försöksperiod TN 1206-0141 Tjänsteutlåtande
 7. 9.
  Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör TN 1206-0142 Tjänsteutlåtande
 8. 10.
  Remissyttrande avseende vård- och utvecklingsplan för Kungliga Nationalstadsparken TN 1204-0085 Tjänsteutlåtande
 9. 11.
  Yttrande över revisorernas årsrapport 2011 för TN 1205-0115 Tjänsteutlåtande
 10. 12.
  Yttrande över revisorernas rapport 10/2011 - Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken TN 1203-0050 Tjänsteutlåtande
 11. 13.
  Yttrande över motion 2012:1 om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar TN 1203-0050 Tjänsteutlåtande
 12. 14.
  Yttrande över motion 2012:2 om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet TN 1203-0051 Tjänsteutlåtande

Informationsärenden

 1. 15.
  a) Information om hantering av bussar i samband med upphörande av trafikavtal E15 i Solna/Sundbyberg och Sollentuna TN 1206-0143 Tjänsteutlåtande
 2.  
  b) Information avseende arbetet med förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss TN 1206-0144 Tjänsteutlåtande
 3.  
  c) Prognoser och resande för Tvärbanan TN 1206-0145 Tjänsteutlåtande
 4.  
  d) Omvärld i förändring – trender och konsekvenser för kollektivtrafik i Stockholm TN 1206-0146
 5.  
  e) Inkommande post till nämnd/styrelse
 6.  
  f) Beslut enligt delegation
 7.  
  g) Föregående protokoll
 8. 16.
  Övriga frågor
 9. 17.
  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 1. 18.
  Yttrande över föreslagna förändringar i Mälab AB:s bolagsordning samt aktieägaravtal TN 1205-0131 Tjänsteutlåtande inklusive bilagor
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen