Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 6 februari 2008

Dag:
Onsdag den 6 februari 2008
Tid:
15:00
Plats:
Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen,
Västgötagatan 2, Stockholm

Förhinder meddelas till Börje Wredén
telefon 08-737 41 89, e-post borje.wreden@rtk.sll.se, eller
Inger Jimmerfors, telefon 08-737 25 34, e-post inger.jimmerfors@rtk.sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Val av sekreterare för 2008 RTN 2006-0328
 3. 3.
  Anmälningsärenden

  a)
  Förteckning 2008-01-17 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2007-11-19 – 2008-01-11
  b)
  Förteckning 2008-01-18 över planärenden m m som Regionplane- och trafikkontoret yttrat sig över med stöd av delegation
  c)
  Protokoll 8/2007 från Regionplane- och trafiknämndens presidium
  d)
  Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2008-01-21 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  Förteckning 2008-01-21 bidrag ur Miljöanslaget
  e)
  Landstingsfullmäktige, protokoll 2007-27--28, § 261. Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val. Stella Fare (fp), ledamot och 1:e vice ordförande i Regionplane- och trafiknämnden RTN 2006-0328
  f)
  Landstingsfullmäktige, protokoll 2007-12-11, § 285. Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val. Ledamöter och ersättare i Regionplane- och trafiknämnden intill utgången av 2008 RTN 2006-0328
  g)
  Stockholmsregionens hamnstruktur – underlag till ett regionalt förhållningssätt RTN 2005-0368 Rapport 14:2007
 4. 4.
  Yttrande över förslag till "Regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län" RTN 2007-0408 Tjänsteutlåtande 2008-01-23 Yttrande
 5. 5.
  Yttrande över motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (s) om kapacitetsstarka tvärförbindelser RTN 2007-0336 Tjänsteutlåtande 2008-01-21 Yttrande
 6. 6.
  Yttrande över Grönboken "Mot en ny kultur för rörlighet i städer" RTN 2007-0438 Tjänsteutlåtande 2008-01-17 Yttrande Bilaga 2 Bilaga 3
 7. 7.
  Yttrande över Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 RTN 2008-0011 Tjänsteutlåtande 2008-01-23 Yttrande
 8. 8.
  Årsbokslut 2007 RTN 2006-0222 Tjänsteutlåtande Bilaga 1
 9. 9.
  Månadsrapport för november 2007 RTN 2006-0222 Tjänsteutlåtande
 10. 10.
  IT-strategi RTN 2008-0027 Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Muntlig information
  a) RUFS-arbetet
  b) Samhällsekonomiska bedömningar av trafikinvesteringar
  c) Regionplanedirektörens rapport
 12. 12.
  Förfrågan om medverkan i ett kommande vattenvårdsförbund i Trosaån RTN 2008-0023 Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Övrigt