Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2008

Dag:
Onsdag den 22 oktober 2008
Tid:
15:00
Plats:
Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen,
Västgötagatan 2, Stockholm

Förhinder meddelas till Börje Wredén, telefon 08-737 41 89, e-post borje.wreden@rtk.sll.se,
eller Inger Jimmerfors, telefon 08-737 25 34, e-post inger.jimmerfors@rtk.sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Anmälningsärenden
  a)
  Förteckning 2008-10-06 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2008-09-02 –2008-10-06
  b)
  Förteckning 2008-10-07 över planärenden m m som Regionplane- och trafikkontoret yttrat sig över med stöd av delegation
  c)
  Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2008-10-06 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  Förteckning 2008- 10-06 bidrag ur Miljöanslaget
  d)
  Livsstilar och konsumtionsmönster i Stockholmsregionen – ett regionalt utvecklingsperspektiv RTN 2007-0199 Rapport 10:2008*
  e)
  Branschanalys för Stockholms län RTN 2008-0125
 3. 3.
  Yttrande över motion av Raymond Wigg m fl (mp) om ett ökat cyklande i Stockholmsregionen RTN 2008-0202 Tjänsteutlåtande Bilaga 1 Bilaga 2
 4. 4.
  Yttrande över Förstudie om spårbunden kollektivtrafik i Stockholm nordost RTN 2008-0204 Tjänsteutlåtande Bilaga 3 Bilaga 4
 5. 5.
  Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Täby kommun, samrådshandling RTN 2008-0221 Tjänsteutlåtande Bilaga 5 Bilaga 6
 6. 6.
  Beslut med anledning av utvärdering av fraktbidraget RTN 2008-0141 Tjänsteutlåtande Rapport Bilaga 7 Bilaga 8
 7. 7.
  Yttrande över motion 2007:48 av Jan Strömdahl m fl (v) om vetenskaplig klimatpanel för Stockholmsregionen RTN 2008-0261 Tjänsteutlåtande Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11
 8. 8.
  Förslag till sammanträdestider för Regionplane- och trafiknämnden under 2009 RTN 2006-0328 Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Månadsbokslut för september 2008 RTN 2007-0194 Tjänsteutlåtande*
 10. 10.
  Muntlig information
  a) Förbifart Stockholm (Vägverket informerar)
  b) Regionplanedirektörens rapport
 11. 11.
  Övrigt