Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 21 maj 2008

Dag:
Onsdag den 21 maj 2008
Tid:
15:00
Plats:
Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen,
Västgötagatan 2, Stockholm

Förhinder meddelas till Börje Wredén, telefon 08-737 41 89, e-post borje.wreden@rtk.sll.se,
eller Inger Jimmerfors, telefon 08-737 25 34, e-post inger.jimmerfors@rtk.sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a)
  Förteckning 2008-05-07 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2008-03-10 – 2008-04-30
  b)
  Förteckning 2008-05-06 över planärenden m m som Regionplane- och trafikkontoret yttrat sig över med stöd av delegation
  c)
  Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2008-05-06 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  Förteckning 2008-05-06 bidrag ur Miljöanslaget
  d)
  Åtgärder för att effektivisera den fysiska planeringen RTN 2007-0227 PM 2008-04-09
  e)
  Folkhälsa i regional utvecklingsplanering RTN 2005-0380 Rapport 2:2008
  f)
  Näringsliv, logistik och terminaler i Stockholms län RTN 2006-0012 Rapport 3:2008
 3. 3.
  Månadsbokslut för mars 2008 RTN 2007-0194 Tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Komplettering av utanordnare 2008 RTN 2007-0372 Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över Årsrapport 2007 RTN 2007-0365 Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Yttrande över Utställning av översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen RTN 2008-0088 Tjänsteutlåtande Yttrande
 7. 7.
  Yttrande över fördjupning av översiktsplaner Karolinska – Norra Stationsområdet, utställningshandling RTN 2008-0094 Tjänsteutlåtande Bilaga 1
 8. 8.
  Yttrande över Fördjupning av översiktsplan för samt detaljplaneprogram för del av Arninge-Ullna, samrådshandling RTN 2008-0100 Tjänsteutlåtande Bilaga 1 Bilaga 2
 9. 9.
  Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 2010 - samrådsförslag RTN 2006-0047 Tjänsteutlåtande Bilaga 1: Samrådsförslaget Bilaga 2: Rättelse och tillägg
 10. 10.
  Delegation av delårsbokslut 2008 RTN 2007-0194 Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Muntlig information
  Regionplanedirektörens rapport
 12. 12.
  Övrigt
 13. 13.
  Allmänflyget i Stockholm-Mälarregionen – Pröva förhandlingsarbete för att säkerställa fortsatt verksamhet RTN 2007-0142 Skrivelse 2008-05-14 från RTN:s ordförande Erik Langby
  PM 2008-03-18 utsänds på nytt
  PM 2007-09-10 (utredningen 2007-08-28)
 14. 14.
  Allmänflyget i Stockholm-Mälarregionen – Pröva förhandlingsarbete för att säkerställa fortsatt verksamhet RTN 2007-0142 Skrivelse 2008-05-14 från RTN:s ordförande Erik Langby
  PM 2008-03-18 utsänds på nytt
  PM 2007-09-10 (utredningen 2007-08-28)