Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 2 april 2008

Dag:
Onsdag den 2 april 2008
Tid:
15:00
Plats:
Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen,
Västgötagatan 2, Stockholm

Förhinder meddelas till Börje Wredén
telefon 08-737 41 89, e-post borje.wreden@rtk.sll.se, eller
Inger Jimmerfors, telefon 08-737 25 34

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a)
  Förteckning 2008-03-12 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2008-01-14 – 2008-03-07
  b)
  Förteckning 2008-03-12 över planärenden m m som Regionplane- och trafikkontoret yttrat sig över med stöd av delegation
  c)
  Protokoll 1/2008 från Regionplane- och trafiknämndens presidium
  d)
  e)
  STRAIR- Strategic Development and Cooperation between Airport Regions. RTN 2003-0325 Slutrapport 2008-03-12
  f)
  Allmänflyg i Stockholm-Mälarregionen. PM 2008-03-18 RTN 2007-0142
  g)
  Kultur i regional utvecklingsplanering. Rapport 1:2008 RTN 2007-0021
  h)
  Transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) i Stockholm-Mälarregionen RTN 2007-0090 Rapport 15:2007
  i)
  Årsstatistik 2008 för Stockholms län och landsting RTN 2006-0376
  j)
  Innovationsplats Stockholm-Uppsala RTN 2007-0327 - Regionens innovationssystem - kartläggning av styrkor och svagheter
  - Innovativa platser i Stockholm - Uppsalaregionen – fallstudier
  - Innovativa verksamheter i storstäder – en forskningsöversikt
  k)
  Studenttaxa - förutsättningar för länsövergripande studenttaxa i Stockholms- och Sörmlandsområdet. Regionplane- och trafikkontoret INFO 1:2008 RTN 2003-0442
  l)
  BoJämt. Om jämställdhet i fysisk samhällsplanering. Länsstyrelsens rapport 2008:1 RTN 2006-0030
 3. 3.
  Yttrande över departementspromemoria om kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt Ds 2008:11 Finansdepartementet RTN 2008-0048 Tjänsteutlåtande 2008-03-07 Bilaga 1
 4. 4.
  Yttrande överRapport 4/2007. Offentlighet och sekretess inom landstinget RTN 2008-0043 Tjänsteutlåtande 2008-03-10
 5. 5.
  Yttrande över Rapport 9/2007. Skydd mot oegentligheter och mutor RTN 2008-0042 Tjänsteutlåtande 2008-03-11 Yttrande
 6. 6.
  Yttrande överRapport 13/2007. Granskning av systemförvaltningen av PA/lönesystemet Palett RTN 2008-0084 Tjänsteutlåtande 2008-03-11
 7. 7.
 8. 8.
  Internkontrollplan 2008 för Regionplane- och trafikkontoret RTN 2008-0077 Tjänsteutlåtande 2008-03-17
 9. 9.
  Yttrande över det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 – en förstudie av genomförandet RTN 2008-0041 Tjänsteutlåtande 2008-03-11 Yttrande
 10. 10.
  Yttrande över rapporten "Utveckling av stomtrafiken i Stockholms innerstad" RTN 2008-0090 Tjänsteutlåtande 2008-03-17
 11. 11.
  Muntlig information
  a) Intryck från dialogmöten om RUFS
  b) Livsstilar och konsumtionsmönster ur ett regionalt utvecklingsperspektiv
  c) Regionplanedirektörens rapport
 12. 12.
  Övrigt