Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Regionplane- och trafiknämndens sammanträde den 10 december 2008

Dag:
Onsdag den 10 december 2008
Tid:
15:00
Plats:
Lokal Stora och Lilla Nassa, Fatburen,
Västgötagatan 2, Stockholm

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare
 2. 2.
  Anmälningsärenden
  a)
  Förteckning 2008-11-24 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2008-10-07 – 2008-11-24
  b)
  Förteckning 2008-11-24 över planärenden m m som Regionplane- och trafikkontoret yttrat sig över med stöd av delegation
  c)
  Protokoll 4/2008 från Regionplane- och trafiknämndens presidium
  d)
  Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2008-11-21 bidrag ur Miljöanslaget
  e)
  Storstadsnära landsbygd i regional utvecklingsplanering RTN 2005-0402 Rapport 2008:4
  f)
  Invånarnas värderingar i Stockholm-Mälarregionen RTN 2006-0046 Rapport 2008:5
  g)
  Öppnare storstäder RTN 2007-0313 Rapport 2008:6
  h)
  Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RTN 2007-0406 Rapport 2008:7
  i)
  Grönstruktur och landskap i regional utvecklingsplanering RTN 2005-0404 Rapport 2008:6
  j)
  Energiförsörjningen i Stockholmsregionen RTN 2006-0152 Rapport 2008:12
  k)
  Framtidens transportsystem RTN 2007-0439 Rapport 2008:13
  l)
  Förslag att landstinget engagerar sig för förverkligande av ytterligt angeläget system för transporter av varor. Skrivelse från Per Lidén RTN 2008-0362
 3. 3.
  Återremiss. Beslut med anledning av utvärdering av fraktbidraget RTN 2008-0141 Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 4. 4.
  Yttrande över Detaljplan för nytt universitetssjukhus RTN 2008-0328 Tjänsteutlåtande
  Bilaga 3
 5. 5.
  Yttrande över järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda-Kallhäll RTN 2008-0320 Tjänsteutlåtande
  Bilaga 4
  Bilaga 5
 6. 6.
  Yttrande över FramKO Framtidens kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen RTN 2008-0225 Tjänsteutlåtande
  Bilaga 6
  Bilaga 7
 7. 7.
  En kraftsamling för skärgården, - ny organisation för skärgårdssamarbetet RTN 2008-0307 Tjänsteutlåtande
 8. 8.
  Yttrande över Projektrapport 1/2008. Planering av kollektivtrafik – en förstudie och översiktlig granskning RTN 2008-0279 Bilaga 8
 9. 9.
  Yttrande över Rapport över löpande granskning av intern kontroll 2008 RTN 2008-0315 Bilaga 9
 10. 10.
  Månadsbokslut för oktober 2008 RTN 2007-0194 Tjänsteutlåtande*
 11. 11.
  Budget för 2009 och planering för 2010-2011 RTN 2008-0262 Tjänsteutlåtande*
 12. 12.
  Utanordnare 2009 RTN 2008-0334 Tjänsteutlåtande*
 13. 13.
  Firmatecknare 2009 RTN 2008-0334 Tjänsteutlåtande*
 14. 14.
  Delegering av nämndens beslutanderätt RTN 2008-0360 Tjänsteutlåtande*
 15. 15.
  Månadsbokslut för november 2008 RTN 2007-0194 Tjänsteutlåtande*
 16. 16.
  Information
  a)
  Regionalt utvecklingsarbete i Uppsala län
  (Arne Sandemo, ordf., Catharina Blom, regiondirektör) Regionförbundet Uppsala län
  b)
  Uppföljning av Stockholmsförhandlingen
  c)
  Regionplanedirektörens rapport
  d)
  Stockholms översiktsplan RTN 2008-0358
 17. 17.
  Övrigt