Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 23 april 2013


Dag:
Tisdag den 23 april 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel V - Produktions, personal- och kulturroteln

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens förvaltning

 • 22.

  Tillsättande av valkretsberedning inför landstingsval år 2014

  LS 1304-0519

 • 23.

  Övrigt

  Inga ärenden anmäldes

 • 24.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

Rotel IV – Psykiatri- och folkhälsoroteln


Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

  Förteckning lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

  Förteckning lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

  Rapport lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till landstinget i Östergötland

  LS 1301-0131

 • 6.

  Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds sjukhus AB

  LS 1303-0453

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  V-ledamoten antecknade särskilt uttalande likalydande med V-uttalande i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Motion 2012:14 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om att förstärka lands-tingets hälso- och sjukvård i egen regi för att utveckla och förbättra vården

  LS 1205-0668

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Muntlig reservation av S-, MP- och V-ledamöterna innebärande bifall till motionen.

 • 8.

  Månadsrapport per februari 2013 för Koncernfinansiering

  LS 1303-0369

 • 9.

  Månadsrapport per februari 2013 för Stockholms läns landsting

  LS 1303-0368

 • 10.

  Regler för nyttjande av Graverska huset

  LS 1303-0355

 • 11.

  Återrapportering av samordnade kategori A upphandlingar som slutförts under år 2012

  LS 1301-0128

 • 12.

  Fastställande av kategori A upphandlingar som beräknas bli påbörjade under år 2013

  LS 1301-0127

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för Förslag till beslut (MP)

 • 13.

  Upphandling av Bild och Funktionsförsörjning till Nya Karolinska Solna (NKS) som stöd för optimering av vårdflöden

  LS 1210-1283

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

  Beslut enligt landstingsrådsberedningens skrivelse

 • 14.

  Svar på skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) om Transitio AB

  LS 1301-0164

 • 15.

  Yttrande över delbetänkandena Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) och Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91)

  LS 1301-0163

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 • 16.

  Motion 2012:9 av Johan Sjölander och Anna Kettner (S) om behovet av en oberoende revision av den neuropsykiatriska vården

  LS 1203-0466

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Muntlig reservation från S- och V-ledamöterna innebärande bifall till motionen

Rotel V - Produktions, personal- och kulturroteln

 • 17.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2012 om kretsloppsperspektiv på hantering av elektronisk utrustning i sjukvården

  LS 1302-0193

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  MP-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande likalydande med MP-uttalande i produktionsutskottet

 • 18.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlängda semesterperioder

  LS 1303-0334

Rotel VII - Miljö- och skärgårdsroteln

Landstingsstyrelsens förvaltning

 • 22.

  Tillsättande av valkretsberedning inför landstingsval år 2014

  LS 1304-0519

 • 23.

  Övrigt

  Inga ärenden anmäldes

 • 24.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

  Tid för nästa sammanträde är tisdagen den 21 maj 2013, kl. 10.00

Tilläggsärenden