Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 5 mars 2013


Dag:
Tisdag den 5 mars 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel III – Trafikroteln

Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel V – Produktions-, personal- och kulturroteln

Rotel VI – Forsknings- och äldreroteln

Fyllnadsval

Övrigt


Utseende av justerare

 • 1.

  Utseende av justerare

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

  Förteckning lades till handlingarna

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

  Förteckning lades till handlingarna

 • 4.

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

  Rapport lades till handlingarna

Rotel I - Finansroteln

 • 5.

  Avsiktsförklaring om regional digital agenda

  LS 1301-0117

 • 6.

  Yttrande över överklagande av Landstingsfullmäktiges beslut den 4 december 2012 § 195 om tecknandet av aktier i X2 Kollektivtrafik AB

  LS 1301-0056

 • 7.

  Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting

  LS 1112-1733

 • 8.

  Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

  LS 1208-1023

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  S-ledamöternas förslag till beslut

  Reservation från S-ledamöterna till förmån för S-ledamöternas förslag till beslut

  Muntlig reservation från V-ledamoten innebärande bifall till sista att-satsen i S-ledamöternas förslag till beslut

 • 9.

  Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken

  LS 1212-1703

 • 10.

  Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1302-0194, 1202-0263

  Bilagor som inte publiceras finns för påseende hos registrator, Hantverkargatan 45

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, S-ledamöternas särskilda uttalande

  MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, MP-ledamöternas särskilda uttalande

 • 11.

  Tilldelningsbeslut av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1210-1281

  Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare.

   

 • 12.

  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om kostnaden för upphandlingen av Nya Karolinska Solna (NKS)

  LS 1211-1505

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  V-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, V-ledamotens särskilda uttalande

 • 13.

  Yttrande över promemorian Förslag till ändring i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

  LS 1212-1757

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  V-ledamoten reserverade sig till förmån för V-ledamotens förslag till beslut

  S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, S-ledamöternas särskilda uttalande

 • 14.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 8/2012 Investeringsprocessen i landstinget

  LS 1212-1666

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för MP-ledamöternas förslag till beslut

Rotel III – Trafikroteln

 • 15.

  Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala

  LS 1212-1704

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  V-ledamoten antecknade särskilt uttalande likalydande med V-ledamotens särskilda uttalande i trafiknämnden

 • 16.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 7/2012 Trafikplaneringen i landstinget

  LS 1212-1665

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  MP-ledamöterna med instämmande av S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för MP-ledamöternas förslag till beslut

Rotel IV – Folkhälso- och psykiatriroteln

 • 17.

  Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service - Fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksbranschen (SOU 2012:75)

  LS 1211-1555

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  V-ledamoten antecknade särskilt uttalande, V-ledamotens särskilda uttalande

Rotel V – Produktions-, personal- och kulturroteln

 • 18.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 5/2012 Tilllämpning av informationssäkerheten inom vården

  LS 1212-1664

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande, MP-ledamöternas särskilda uttalande

 • 19.

  Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller

  LS 0906-0562

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för MP-ledamöternas förslag till beslut

  V-ledamoten reserverade sig till förmån för V-ledamotens förslag till beslut

Rotel VI – Forsknings- och äldreroteln

 • 20.

  Motion 2012:7 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om ökade insatser för medicinsk forskning, utveckling och life-science

  LS 1203-0464

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Muntlig reservation från S- och V-ledamöterna innebärande bifall till motionen

Fyllnadsval

Övrigt

 • 22.

  Övrigt

 • 23.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen äger rum

  Tisdagen den 9 april 2013, kl. 10.00