Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 april med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 19 april med tillägg

Dag:
Tisdag den 19 april 2005
Tid:
10:00 - 00:00
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 

Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
  Yttrande över utredningen om verkställighet av kommunala beslut (SOU 2004:118)LS 0501-0176Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Revisionskontorets tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Yttrande över betänkandet Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting (SOU 2004:134)LS 0501-0184Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över revisionsrapport 34/2004 God styrelsesed i nämnder och bolagLS 0502-0221Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 38/2004 Jämförelser av akutsjukhusens produktivitets- och kostnadsutveckling 2003LS 0501-0199Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 26/2004 Granskning av informationskvaliteten i den elektroniska katalogen EKLS 0501-0201Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 8. 8.
  Införande av särskilt resekort kopplat till resekonto för rese- och hotellkostnader i samband med tjänsteresor exklusive taxiresor inom Stockholms länLS 0501-0021Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Ansökan om bidrag till organisationen Mångfald tillsammans - Aktiva företagande invandrarkvinnorLS 0501-0100Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Mångfald Tillsammans skrivelse
 10. 10.
  Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstingetLS 0102-0087Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp Färslag till beslut
 11. 11.
  Månadsbokslut januari-februari 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0503-0519Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
 12. 12.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 12 februari 2005 LS 0501-0161 Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 7 december 2004 LS 0501-0011Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Uppdatering av specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting InternfinansLS 0502-0320Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specifika ägardirektiv
 15. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 37/2004 Internhyra och incitament för optimering av lokalkostnaderLS 0501-0200Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Projektering och ombyggnad av lokaler i Rosenlunds sjukhus för Handikapp och HabiliteringLS 0502-0343Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 17. 17.
  Verksamhetsplan samt preliminär finansiell ram 2005 för SOCSAM i HaningeLS 0503-0470Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verksamhetsplan
 18. 18.
  Yttrande över förslag till Samordningsförbund för rehabilitering i Södertälje och NykvarnLS 0501-0020Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 19. 19.
  Specialtjänstgöring för läkare (ST) i länets hälso- och sjukvård och inrättande av styrgrupp för ST-utbildningar LS 0502-0297Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  M, fp Särskilt uttalande
 20. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 30/2004 Miljöprestandarevision, etappII, 2003-2004 LS 0501-0197Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 21. 21.
  Fastställande av direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt investeringsplan 2007-2010LS 0501-0154Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Budgetdirektiv

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
 2. 23.
  Överenskommelse med färdtjänstnämndens förvaltningskontor om ansvar och insatser i rutinerna för sjukresor med taxi och specialfordonLS 0503-0552Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse mellan Beställarkontor Vård och färdtjänsten (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
  Beställarkontor Vårds ansvar, förtydligad bilaga
  Kvalitetsmått för sjukresor fr.o.m 2005-01-01
  Synpunkter från handikapporganisationerna
  Samverkan med handikapporganisationerna
 3. 24.
  Motion 2004:29 av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdscentral i HuddingeLS 0406-1225Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 4. 25.
  Motion 2003:34 av Andres Käärik m.fl. (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer LS 0304-1485Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
 5. 26.
  Skrivelse av Stig Nyman (kd) om befarad pandemi av fågelinfluensa LS 0502-0314Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från kd
  Tjänsteutlåtande
  Smittskyddsläkarens skrivelse
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 6. 27.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 25/04 Nyttjandet av externa heldygns-/slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin och rapport 26/04 Det akuta mottagandet inom psykiatrin LS 0412-2341Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning 25/04
  Sammanfattning 26/04
  Tjänsteutlåtande 2005-02-14
  Tjänsteutlåtande 2005-02-23
  M Förslag till beslut
 7. 28.
  Yttrande över betänkandet Ett nationellt kunskapscentrum, ombildning av Rikskvinnocentrum, RKC (SOU 2004:117)LS 0501-0043Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 8. 29.
  Yttrande över Statskontorets rapport 2004:31 Nya former för verksamheten vid institutet för psykosocial medicinLS 0501-0190Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 30.
  Medgivande för bitr. landstingsdirektör att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0503-0582Ordförandens skrivelse
 2. 31.
 3. 32.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2004LS 0503-0530Kansliets skrivelse
  Balanslista (Finns ej elektroniskt)
 4. 33.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0503-0532Ordförandens skrivelse
  Förteckning
 5. 34.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 39/2004 Lokalplanering samt investeringsplanering för byggnationer LS 0501-0198Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 6. 35.
  Övrigt
 7. 36.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 37.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 35/2004 Koncernperspektiv beträffande IT-området 2004 inom SLL med inriktning mot Gemensam vårddokumentationLS 0501-0196Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 38.
  Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av CitybananLS 0504-0612Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Övrerenskommelse med Stockholms kommun
 3. 39.
  Yttrande över Socialstyrelsens rapport Tandsköterskans roll i den framtida tandvårdenLS 0501-0173Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Folktandvårdens yttrande
 4. 40.
  Uppdrag att utarbeta förslag till samverkansavtal om gemensam organisation och finansiering för hälso- och sjukvård och äldreomsorg i NorrtäljeLS 0504-0616Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 41.
  FyllnadsvalLS 0501-0093, 0503-0427

  Bordlagt den 25 januari, 15 februari och 15 mars 2005, §44, 81 och 122

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträde den 25 januari och 15 mars 2005 som bilaga till punkterna 46 och 40.

Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 april 2005

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
  Yttrande över utredningen om verkställighet av kommunala beslut (SOU 2004:118)LS 0501-0176
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Revisionskontorets tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
 4. 4.
  Yttrande över betänkandet Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting (SOU 2004:134)LS 0501-0184

  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

 5. 5.
  Yttrande över revisionsrapport 34/2004 God styrelsesed i nämnder och bolagLS 0502-0221
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 38/2004 Jämförelser av akutsjukhusens produktivitets- och kostnadsutveckling 2003LS 0501-0199
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  M Förslag till beslut
  Kd Förslag till beslut
  Reservationer m och kd
 7. 7.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 26/2004 Granskning av informationskvaliteten i den elektroniska katalogen EKLS 0501-0201
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 8. 8.
  Införande av särskilt resekort kopplat till resekonto för rese- och hotellkostnader i samband med tjänsteresor exklusive taxiresor inom Stockholms länLS 0501-0021
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Ansökan om bidrag till organisationen Mångfald tillsammans - Aktiva företagande invandrarkvinnorLS 0501-0100
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Mångfald Tillsammans skrivelse
 10. 10.
  Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstingetLS 0102-0087
  Beslut: Enlig Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  M, fp Färslag till beslut
  Reservation
 11. 11.
  Månadsbokslut januari-februari 2005 samt prognos för helåret 2005LS 0503-0519
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation

 12. 12.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 12 februari 2005 LS 0501-0161
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
 13. 13.
  Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 7 december 2004 LS 0501-0011
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överklagande (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
 14. 14.
  Uppdatering av specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting InternfinansLS 0502-0320
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Specifika ägardirektiv
 15. 15.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 37/2004 Internhyra och incitament för optimering av lokalkostnaderLS 0501-0200
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 16. 16.
  Projektering och ombyggnad av lokaler i Rosenlunds sjukhus för Handikapp och HabiliteringLS 0502-0343
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
 17. 17.
  Verksamhetsplan samt preliminär finansiell ram 2005 för SOCSAM i HaningeLS 0503-0470
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Verksamhetsplan
 18. 18.
  Yttrande över förslag till Samordningsförbund för rehabilitering i Södertälje och NykvarnLS 0501-0020
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 19. 19.
  Specialtjänstgöring för läkare (ST) i länets hälso- och sjukvård och inrättande av styrgrupp för ST-utbildningar LS 0502-0297
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga 1
  M, fp Särskilt uttalande
 20. 20.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 30/2004 Miljöprestandarevision, etappII, 2003-2004 LS 0501-0197
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 21. 21.
  Fastställande av direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt investeringsplan 2007-2010LS 0501-0154
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Budgetdirektiv
  M Förslag till beslut
  Bilaga till moderaternas förslag
  Fp Förslag till beslut (Finns ej elektroniskt)
  Kd Förslag till beslut
  Reservationer till förmån för respektive förslag

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 22.
 2. 23.
  Överenskommelse med färdtjänstnämndens förvaltningskontor om ansvar och insatser i rutinerna för sjukresor med taxi och specialfordonLS 0503-0552
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Överenskommelse mellan Beställarkontor Vård och färdtjänsten (Finns ej elektroniskt)
  Tjänsteutlåtande
  Beställarkontor Vårds ansvar, förtydligad bilaga
  Kvalitetsmått för sjukresor fr.o.m 2005-01-01
  Synpunkter från handikapporganisationerna
  Samverkan med handikapporganisationerna
 3. 24.
  Motion 2004:29 av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdscentral i HuddingeLS 0406-1225
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
 4. 25.
  Motion 2003:34 av Andres Käärik m.fl. (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer LS 0304-1485
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Motion
  Tjänsteutlåtande
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
 5. 26.
  Skrivelse av Stig Nyman (kd) om befarad pandemi av fågelinfluensa LS 0502-0314
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse från kd
  Tjänsteutlåtande
  Smittskyddsläkarens skrivelse
  Bilaga 1
  Bilaga 2
 6. 27.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 25/04 Nyttjandet av externa heldygns-/slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin och rapport 26/04 Det akuta mottagandet inom psykiatrin LS 0412-2341
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning 25/04
  Sammanfattning 26/04
  Tjänsteutlåtande 2005-02-14
  Tjänsteutlåtande 2005-02-23
  M Förslag till beslut
  Reservation
  FP, kd Särskilt uttalande (Finns ej elektroniskt)
 7. 28.
  Yttrande över betänkandet Ett nationellt kunskapscentrum, ombildning av Rikskvinnocentrum, RKC (SOU 2004:117)LS 0501-0043
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
 8. 29.
  Yttrande över Statskontorets rapport 2004:31 Nya former för verksamheten vid institutet för psykosocial medicinLS 0501-0190
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 30.
  Medgivande för bitr. landstingsdirektör att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdragLS 0503-0582
  Ordförandens skrivelse
 2. 31.
 3. 32.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2004LS 0503-0530
  Kansliets skrivelse
  Balanslista (Finns ej elektroniskt)
 4. 33.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0503-0532
  Ordförandens skrivelse
  Förteckning
 5. 34.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 39/2004 Lokalplanering samt investeringsplanering för byggnationer LS 0501-0198
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 6. 35.
  Övrigt
 7. 36.
  Tid för nästa sammanträde

Finansroteln

 1. 37.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 35/2004 Koncernperspektiv beträffande IT-området 2004 inom SLL med inriktning mot Gemensam vårddokumentationLS 0501-0196
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
 2. 38.
  Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av CitybananLS 0504-0612

  Beslut: Bordläggning
  Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Övrerenskommelse med Stockholms kommun

  M, fp, kd Yrkade återremiss och reserverade sig mot avslaget på detta yrkande

 3. 39.
  Yttrande över Socialstyrelsens rapport Tandsköterskans roll i den framtida tandvårdenLS 0501-0173
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Folktandvårdens yttrande
 4. 40.
  Uppdrag att utarbeta förslag till samverkansavtal om gemensam organisation och finansiering för hälso- och sjukvård och äldreomsorg i NorrtäljeLS 0504-0616
  Beslut: Tillägg till första att-satsen - "och därvid särskilt analysera bolagsformens lämplighet avseende den kommunala kompetensen". Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  M Förslag till beslut
  Reservation
  Fp Förslag till beslut
  Reservation
  Fp Särskilt uttalande
  Kd särskilt uttalande

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 41.
  FyllnadsvalLS 0501-0093, 0503-0427

  Bordlagt den 25 januari, 15 februari och 15 mars 2005, §44, 81 och 122

  Ordförandens skrivelse utsänd till sammanträde den 25 januari och 15 mars 2005 som bilaga till punkterna 46 och 40.

Senast uppdaterad:
2006-07-21
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll