Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 november 2009 med tillägg

Landstingsstyrelsens sammanträde den 17 november 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 17 november 2009
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:

Innehåll

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 1.
  1 - 4 Anmälningsärenden
 2. 3.
  Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation

  Anmälan

   

Finansroteln

 1. 5.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussarLS 0909-0740

  Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)

  Bilaga 1 Verkställande direktörens förslag

  Bilaga 2 S-ledamöternas reservation i AB LS

  Bilaga 3 MP-ledamoten och V-ersättarens reservation i AB LS
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Särskilt uttalande (S)

   

 2. 6.
  Yttrande över departementspromemorian Betalningsansvar för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2009:41)LS 0909-0787

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Sammanfattning

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 3. 7.
  Månadsbokslut för september 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0910-0845

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (S), (V)

 4. 8.
  Månadsbokslut för september 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0910-0857

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Månadsbokslut september 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

   

 5. 9.
  Månadsbokslut för september 2009 för koncernfinansieringLS 0910-0854

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Månadsbokslut för koncernfinansiering

   

 6. 10.
  Månadsbokslut för september 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0910-0884

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Månadsbokslut för september 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning

   

 7. 11.
  Ändring av förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt investering för SkandionklinikenLS 0909-0724

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, förslag till förändrad förbundsordning

  Bilaga 2 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, investering i Skandionkliniken

  Bilaga 3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

 8. 12.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut om förnyat borgensåtagande för Stiftelsen ClaraLS 0910-0833

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Överklagande

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens förslag till yttrande

   

   

 9. 13.
  Yttrande över promemorian Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44)LS 0909-0811

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Sammanfattning

  Bilaga 2 Författningsförslag

  Förslag till beslut (MP)

 10. 14.
  Yttrande över betänkandet Främja, skydda, övervaka –FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SOU 2009:36)LS 0908-0649

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Sammanfattning

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.
  Nytt avtal om färdtjänst med länets kommunerLS 0910-0852

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Avtal

  Bilaga 2 Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Motion 2007:43 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utveckla ersättningssystemet inom hälso- och sjukvården för att styra mot utjämning av de sociala skillnadernaLS 0710-1074

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2007:43

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

   

 2. 17.
  Motion 2008:4 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att inrätta en akutmottagning för omhändertagande av offer för gatuvåldLS 0802-0156

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:4

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (V), (MP)

 3. 18.
  Motion 2008:12 avLena-Maj Anding m.fl. (MP) om kiropraktorer och naprapaterLS 0804-0372

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:12

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(V)
  Förslag till beslut (MP)

   

 4. 19.
  Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydiaLS 0804-0379

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:17

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

   

 5. 20.
  Motion 2008:14 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda huruvida vårdgarantin har en baksidaLS 0804-0375

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:14

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

   

 6. 21.
  Motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIVLS 0804-0378

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:16

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

   

 7. 22.
  Motion 2008:20 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om åtgärder för att förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården – att ge patienterna mer tidLS 0805-0491

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:20

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

   Särskilt uttalande (MP)

 8. 23.
  Motion 2008:23 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa mottagningar där distriktssköterskor får ansvara och bedriva egen mottagning så kallade distriktssköterskeledda mottagningarLS 0805-0494

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:23

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (S)

 9. 24.
  Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadadeLS 0811-1099

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:38

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Bilaga 4 Stockholms läns sjukvårdsområdes förvaltnings yttrande

  Särskilt uttalande (MP)

 10. 25.
  Motion 2009:4 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avgränsat projekt med e-hälsa i Stockholms läns landstingLS 0902-0154

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2009:4

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (MP)

 11. 26.
  Motion 2009:12 av Kristina Söderlund m.fl. (S) om förbättrad tandhälsa för barn i utsatta områdenLS 0905-0428

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2009:12

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

   

 12. 27.
  Motion 2008:31 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (MP) om genomförande av ett 10-punktsprogram i landstinget för att förbättra situationen för HBT-personerLS 0809-0815

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:31

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)

   

 13. 28.
  Motion 2008:24 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (MP) om grön rehabilitering, natur och djur i vården på receptLS 0806-0586

  Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:24

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 MP-ersättarens särskilda uttalande
  Förslag till beslut (MP)

   

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0911-0930

  Ordförandens skrivelse

   

 2. 30.
  Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppenLS 0911-0929

  Ordförandens skrivelse

   

 3. 31.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen 2010LS 0911-0931

  Ordförandens skrivelse

   

 4. 32.
  Övrigt
 5. 33.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Finansroteln

 1. 34.
  Yttrande över promemorian – Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållandenLS 0909-0764

  Landstingsrådsberedningens förslag

  Bilaga Sammanfattning

   

 2. 35.
  Länsrättens i Stockholms län dom avseende överföring av verksamhet till AB Storstockholm Lokaltrafik, nu fråga om återkallelse av överklagande och rättelseLS 0909-0768

  Landstingsrådsberedningens förslag

  Bilaga 1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 2 Färdtjänstnämndens tjänsteutlåtande med yttrande

  Bilaga 3 Regionplanekontorets tjänsteutlåtande

  Bilaga 4 AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
  Särskilt uttalande (S)
  Särskilt uttalande (MP)

   

Senast uppdaterad:
2008-10-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Anmälningsärenden
Finansroteln
Trafik- och planeringsroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Landstingsstyrelsens ordförande
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 3.
  Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation

Finansroteln

 1. 5.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussarLS 0909-0740

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse (reviderad)

  Bilaga 1 Verkställande direktörens förslag

  Bilaga 2 S-ledamöternas reservation i AB LS

  Bilaga 3 MP-ledamoten och V-ersättarens reservation i AB LS
  Förslag till beslut (V), (MP)
  Särskilt uttalande (S)
  Reservation (V), (MP)

 2. 6.
  Yttrande över departementspromemorian Betalningsansvar för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2009:41)LS 0909-0787

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Sammanfattning

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  (S), (V) reservation till förmån för landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 3. 7.
  Månadsbokslut för september 2009 samt prognos för helåret 2009LS 0910-0845

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (S), (V)
  Resevation (S), (V). (MP) biföll resevationen

   

   

 4. 8.
  Månadsbokslut för september 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningenLS 0910-0857

  Beslut enlgt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Månadsbokslut september 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

 5. 9.
  Månadsbokslut för september 2009 för koncernfinansieringLS 0910-0854

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Månadsbokslut för koncernfinansiering

   

 6. 10.
  Månadsbokslut för september 2009 för landstingsstyrelsens förvaltningLS 0910-0884

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga Månadsbokslut för september 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning

   

 7. 11.
  Ändring av förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt investering för SkandionklinikenLS 0909-0724

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, förslag till förändrad förbundsordning

  Bilaga 2 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, investering i Skandionkliniken

  Bilaga 3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

 8. 12.
  Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut om förnyat borgensåtagande för Stiftelsen ClaraLS 0910-0833

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Överklagande

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens förslag till yttrande

   

 9. 13.
  Yttrande över promemorian Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44)LS 0909-0811

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Sammanfattning

  Bilaga 2 Författningsförslag

  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

   

 10. 14.
  Yttrande över betänkandet Främja, skydda, övervaka –FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SOU 2009:36)LS 0908-0649

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Sammanfattning

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

Trafik- och planeringsroteln

 1. 15.
  Nytt avtal om färdtjänst med länets kommunerLS 0910-0852

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Avtal

  Bilaga 2 Färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 16.
  Motion 2007:43 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utveckla ersättningssystemet inom hälso- och sjukvården för att styra mot utjämning av de sociala skillnadernaLS 0710-1074

  Beslut enlig: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2007:43

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Reservation (S), (V) (Biföll motionen)

  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)

   

 2. 17.
  Motion 2008:4 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att inrätta en akutmottagning för omhändertagande av offer för gatuvåldLS 0802-0156

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:4

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (V), (MP).(S) anslöt
  Reservation (S), (V), (MP)

   

   

 3. 18.
  Motion 2008:12 avLena-Maj Anding m.fl. (MP) om kiropraktorer och naprapaterLS 0804-0372

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:12

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (S),(V)

  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V)
  Reservation (MP)
   

 4. 19.
  Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydiaLS 0804-0379

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:17

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V). Biföll motionen
  Reservation (MP)

   

 5. 20.
  Motion 2008:14 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda huruvida vårdgarantin har en baksidaLS 0804-0375

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:14

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S), (V). Biföll motionen
  Reservation (MP)

   

 6. 21.
  Motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIVLS 0804-0378

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:16

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
  Reservation (S), (V), (MP)

   

 7. 22.
  Motion 2008:20 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om åtgärder för att förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården – att ge patienterna mer tidLS 0805-0491

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:20

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

   Särskilt uttalande (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

   

 8. 23.
  Motion 2008:23 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa mottagningar där distriktssköterskor får ansvara och bedriva egen mottagning så kallade distriktssköterskeledda mottagningarLS 0805-0494

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:23

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande 

  Förslag till ,(S), (MP)

 9. 24.
  Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadadeLS 0811-1099

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:38

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Bilaga 4 Stockholms läns sjukvårdsområdes förvaltnings yttrande

  Särskilt uttalande (MP)
  Reservation (S), (V), (MP)

   

   

 10. 25.
  Motion 2009:4 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avgränsat projekt med e-hälsa i Stockholms läns landstingLS 0902-0154

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2009:4

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (MP)
  Reservation (S)

   

 11. 26.
  Motion 2009:12 av Kristina Söderlund m.fl. (S) om förbättrad tandhälsa för barn i utsatta områdenLS 0905-0428

  Beslut enligt:Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2009:12

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  Reservation (S), (V)

   

 12. 27.
  Motion 2008:31 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (MP) om genomförande av ett 10-punktsprogram i landstinget för att förbättra situationen för HBT-personerLS 0809-0815

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:31

  Bilaga 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Förslag till beslut (MP)
  Rservation (S)
  Reservation (MP)

 13. 28.
  Motion 2008:24 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (MP) om grön rehabilitering, natur och djur i vården på receptLS 0806-0586

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens skrivelse

  Bilaga 1 Motion 2008:24

  Bilaga 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 MP-ersättarens särskilda uttalande
  Förslag till beslut (MP)
  Reservation (S)
  Reservation (MP)

   

   

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 29.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsrådLS 0911-0930

  Beslut enligt. Ordförandens skrivelse

 2. 30.
  Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppenLS 0911-0929

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

 3. 31.
  Val av utskott under landstingsstyrelsen 2010LS 0911-0931

  Beslut enligt: Ordförandens skrivelse

Tilläggsärenden

 1. 34.
  Yttrande över promemorian – Förslag till ny lag om uppgiftsskyldighet rörande marknads- och konkurrensförhållandenLS 0909-0764

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens förslag

  Bilaga Sammanfattning

   

 2. 35.
  Länsrättens i Stockholms län dom avseende överföring av verksamhet till AB Storstockholm Lokaltrafik, nu fråga om återkallelse av överklagande och rättelseLS 0909-0768

  Beslut enligt: Landstingsrådsberedningens förslag

  Bilaga 1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 2 Färdtjänstnämndens tjänsteutlåtande med yttrande

  Bilaga 3 Regionplanekontorets tjänsteutlåtande

  Bilaga 4 AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande 

  Särskilt uttalande (S)
  Särskilt uttalande (MP)

Senast uppdaterad:
2008-11-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll