Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kallelse ls 23 apr -02

Kallelse ls 23 apr -02

Dag:
Tisdag den 23 april 2002
Tid:
10:00 - 00:00
Sammanträdet avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingshuset, Gjörwellssalen, plan 1, Stockholm.

Förhinder: e-posta anmälan om förhinder
 
Länkar: Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator
 

Innehåll

Inledning
Finansroteln
Regionplane- och trafikroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
 2. 4.
  Efterlevnad av principöverenskommelse om ändrat huvudmannaskap inom omsorgsnämndenLS 9711-1029landstingsrådsberedningens förslag
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  landstingskontorets tjänsteutlåtande 1999
  Sollentuna kommuns skrivelse finns ej. Hänvisning till registrator
 3. 5.
  Yttrande över remissen Kommuners och landstings beslutsfattande och kompetens vid extraordinära händelser i fredstid LS 0201-0064landstingsrådsberedningens förslag
  betänkandet
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  CAK:s utlåtande
 4. 6.
  Inrättande av gåvofond vid Sachsska Barn- och Ungdomskliniken, SödersjukhusetLS 0005-0322landstingsrådsberedningens förslag
  stadgar finns ej. Hänvisning till registrator.

Regionplane- och trafikroteln

 1. 7.
  Yttrande över rapporten Utvärdering av handikappolitiken inom transportområdetLS 0203-0122landstingsrådsberedningens förslag
  rapporten

  s + v förslag till beslut

 2. 8.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 9.
  Motion 1997:71 av Sonja Weidland m fl (m) om inrättande av ett närsjukhus med lättakut vid Löwenströmska sjukhusetLS 9709-0801landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
  sjukhusstyrelsens yttrande
 2. 10.
  Motion 2000:50 av Brit Rundberg m fl (v) om att landstinget bör få rätt att lägga en särskild sjukvårdsavgift på tobaksvarorLS 0011-0676landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 3. 11.
  Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinssons sjukdomLS 0011-0675landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande
  produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande
 4. 12.
  Motion 1998:16 av Ove Lundgren m fl (c) om att öppna Löwenströmska sjukhuset som akutsjukhusLS 9804-0389landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande
 5. 13.
  Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om att landstinget skall utöka sitt arbete för att minska rökningen, i synnerhet bland de grupper där rökning är vanligastLS 0104-0221landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
 6. 14.
  Motion 2001:21 av Brit Rundberg (v) om vården av hemlösa HIV-positiva missbrukare och hemlösa missbrukare döende i AIDSLS 0105-0316landstingsrådsberedningens förslag
  motionen
  hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

  s + v förslag till beslut

 7. 15.
 8. 16.
  Fastställande av slutlig ram 2001 samt verksamhetsplan 2002 för SOCSAM i Haninge kommunLS 0201-0038landstingsrådsberedningens förslag
  Haninge kommuns skrivelse
 9. 17.
  Yttrande över betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)LS 0201-0072landstingsrådsberedningens förslag
  betänkandet
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  CAK:s utlåtande
 10. 18.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2001LS 0204-0158Balanslistan finns ej elektroniskt, hänvisning till registrator
 11. 19.
  Övriga ärenden
 12. 20.
  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 1. 21.
  Ansökan om medel till ett projekt för ökat valdeltagande bland afrikaner i StockholmLS 0201-0037landstingsrådsberedningens förslag
  skrivelse (finns ej i elektronisk form, hänvisning till registrator)
 2. 22.
  Yttrande över remissen Att motverka hemlöshet - en samlad strategi för samhället och slutbetänkande av Kommittén för hemlösa (SOU 2001:95)LS 0201-0058landstingsrådsberedningens förslag
  betänkandet
  landstingskontorets tjänsteutlåtande
  hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
  regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
 3. 23.
  Samverkan mellan handikapprörelsen och Stockholms läns landstingLS 9910-0580landstingsrådsberedningens förslag
 4. 24.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0204-0181ordförandens skrivelse
  Förteckning
 5. 25.
  Utanordnare hos banker och postgiro för landstingskontoret för år 2002, kompletteringLS 0204-0189landstingskontorets skrivelse
 6. 26.
  Tecknande av centrala landstingsförvaltningens firma för 2002, kompletteringLS 0204-0190landstingskontorets skrivelse
 7. 27.
  FyllnadsvalLS 0203-0147ordförandens skrivelse
Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om 23 april

Dag: Tisdagen den 23 april 2002

 
Länkar:
Alla länkade filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 
 Bilagor som ej finns i elektronisk form:
e-posta önskemål till registrator

Inledning
Finansroteln
Regionplane- och trafikroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Ärenden som anmäls för landstingsstyrelsens kännedom

Finansroteln

 1. 3.
  Motion 2001:13 av Ingela Nylund Watz (s) om utarbetande av strategi för personalfrågor inom Stockholms läns landstingLS 0103-0171
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

  Särskilt uttalande:
  v-ledamöterna
  mp-ersättaren

 2. 5.
  Yttrande över remissen Kommuners och landstings beslutsfattande och kompetens vid extraordinära händelser i fredstid LS 0201-0064
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

Regionplane- och trafikroteln

 1. 7.
  Yttrande över rapporten Utvärdering av handikappolitiken inom transportområdetLS 0203-0122
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 8.
  Förslag till Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFSLS 0110-0561
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Yrkande från v-ledamöterna om återremiss avslogs, v-ledamöterna reserverade sig mot avslaget på återremissyrkandet och meddelade att de ej deltog i landstingsstyrelsens beslut i ärendet.

  Reservation:
  s-ledamöterna till förmån för s-ledamöternas reservation i regionplane- och trafiknämnden

  Särskilda uttalanden:
  v-ledamöterna
  mp-ersättaren

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 9.
  Motion 1997:71 av Sonja Weidland m fl (m) om inrättande av ett närsjukhus med lättakut vid Löwenströmska sjukhusetLS 9709-0801
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 2. 10.
  Motion 2000:50 av Brit Rundberg m fl (v) om att landstinget bör få rätt att lägga en särskild sjukvårdsavgift på tobaksvarorLS 0011-0676
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation: v-ledamöterna till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

  Särskilt uttalande: mp-ersättaren

 3. 11.
  Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinssons sjukdomLS 0011-0675
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: v-ledamöterna till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

 4. 12.
  Motion 1998:16 av Ove Lundgren m fl (c) om att öppna Löwenströmska sjukhuset som akutsjukhusLS 9804-0389
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 5. 13.
  Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om att landstinget skall utöka sitt arbete för att minska rökningen, i synnerhet bland de grupper där rökning är vanligastLS 0104-0221
  Punkten utgick.
 6. 14.
  Motion 2001:21 av Brit Rundberg (v) om vården av hemlösa HIV-positiva missbrukare och hemlösa missbrukare döende i AIDSLS 0105-0316

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservationer: s + v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

 7. 15.
  Yttrande över revisionsrapport 28/01 Granskning av rutiner för registrering och inventering av konst samt uppdrag till kulturnämndenLS 0112-0659
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 8. 16.
  Fastställande av slutlig ram 2001 samt verksamhetsplan 2002 för SOCSAM i Haninge kommunLS 0201-0038
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag
 9. 17.
  Yttrande över betänkandet Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)LS 0201-0072

  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

 10. 18.
  Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2001LS 0204-0158
  Anmälan lades till handlingarna
 11. 19.
  Övriga ärenden
 12. 20.
  Nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
  Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21 maj 2002 kl 10.00.

Tilläggsärenden

 1. 21.
  Ansökan om medel till ett projekt för ökat valdeltagande bland afrikaner i StockholmLS 0201-0037
  Beslut - efter det att landstingsstyrelsen avslagit s + v-ledamöternas yrkande om återremiss
  (Reservation mot avslaget: s + v-ledamöterna, som därefter anmälde att de ej skulle deltaga i beslutet) -

  enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Särskilt uttalande: s + v-ledamöterna

 2. 22.
  Yttrande över remissen Att motverka hemlöshet - en samlad strategi för samhället och slutbetänkande av Kommittén för hemlösa (SOU 2001:95)LS 0201-0058
  Beslut: enligt landstingsrådsberedningens förslag

  Reservation:
  s + v-ledamöterna

  Särskilt uttalande:
  mp-ersättaren

 3. 23.
  Samverkan mellan handikapprörelsen och Stockholms läns landstingLS 9910-0580
  Beslut

  - efter det att landstingsstyrelsen avslagit s + v-ledamöternas yrkande om återremiss
  (Reservation mot avslagsbeslutet:
  s + v-ledamöterna) -

  enligt landstingsrådsberedningens förslag

 4. 24.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 0204-0181

  ordförandens skrivelse

  Skrivelsen lades till handlingarna.

 5. 25.
  Utanordnare hos banker och postgiro för landstingskontoret för år 2002, kompletteringLS 0204-0189

  Beslut: enligt landstingskontorets skrivelse

  Beslutet förklarades omedelbart justerat

 6. 26.
  Tecknande av centrala landstingsförvaltningens firma för 2002, kompletteringLS 0204-0190

  Beslut: enligt landstingskontorets skrivelse

  Beslutet förklarades omedelbart justerat

 7. 27.
  FyllnadsvalLS 0203-0147

  ordförandens skrivelse

  Beslut:

  Mälardalens vattenvårdsförbund

  ersättare - Sören Olofsson (efter Sven Andréason)

Senast uppdaterad:
2006-07-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll