Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 oktober 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 oktober 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 07 oktober 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009 (förslag 69)LS 0809-0848Förslaget
 2. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009 (förslag 80)LS 0809-0850

  Förslaget

   

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 6.
  Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 70)LS 0509-1609

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 7.
  Ny avtalsmodell för akutsjukhusen (förslag 71)LS 0808-0774

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (kd)

 1. 8.
  Överföring av huvuddelen av Centrum för folkhälsa från landstinget till Karolinska Institutet (förslag 72)LS 0605-0971

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 9.
  Handlingsplan – Handling för hälsa 2008 – 2010 (förslag 73)LS 0806-0649

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 10.
  Förslag till gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende (förslag 74)LS 0808-0742

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 11.
  Motion 2007:1 av Dag Larsson m fl (s) om införande av trygghetskvitto inom psykiatrin (förslag 75)LS 0706-0621Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 12.
  Motion 2007:36 av Mats Skoglund m fl (v) om utveckling av äldrepsykiatrin (förslag 76)LS 0706-0621

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 13.
  Motioner av Birgitta Sevefjord m fl (v) om sprututbytesverksamheten för injektionsmissbrukare i Stockholms läns landsting i samverkan med Stockholms stad (2007:18) och av Dag Larsson och Inger Ros (s) om att utreda införande av sprututbytesprogram för missbrukare (2007:23) (förslag 77) LS 0703-0305, LS 0704-0418

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (m)

 1. 14.
  Motion 2007:4 av Inger Ros och Juan Carlos Cebrian (s) om inrättande av vårdlotsar för personer med funktionshinder (förslag 78)LS 0701-0066

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 15.
  Valärenden (förslag 79)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 17.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 18.
  Bordlagd interpellation 2008:36 av Mats Skoglund (v) om personalbristen hos kollektivtrafikens entreprenörerLS 0806-0563

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

 2. 19.
  Interpellation 2008:38 av Dag Larsson (s) om de borgerligas bristande intresse för vårdens innehållLS 0809-0804

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

 3. 20.
  Interpellation 2008:39 av Håkan Jörnehed (v) om neddragningar i äldrevården och dess konsekvenserLS 0809-0806

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

 4. 21.
  Interpellation 2008:40 av Lars Dahlberg (s) om Tvärbanan till SolnaLS 0809-0803

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 5. 22.
  Interpellation 2008:41 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om bristerna i kommunikationen mellan SL, trafikutövare, personal och resenärerLS 0809-0805

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets 3 efter Peter Lundén-Welden (m) inkalla Marie Schött (m) och till ny ersättare utse Camilo Goine (m), till ny ersättare i valkrets O efter Göran Sjönell (fp) utse Monica Brohede Tellström (fp) samt till ny ersättare i valkrets SV efter Tony Öberg (s) utse Berit Larsson (s)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 24.
  Interpellation 2008:42 av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade i busstrafikenLS 0810-0877

  Interpellationen

   

 2. 25.
  Interpellation 2008:43 av Lars Dahlberg (s) om utebliven statlig finansieringLS 0810-0879

  Interpellationen

   

 3. 26.
  Interpellation 2008:44 av Åke Askensten (mp) om finansiering av spårvagnar m.m.LS 0810-0881

  Interpellationen

   

 4. 27.
  Interpellation 2008:45 av Dag Larsson (s) om resursfördelningen inom Vårdval StockholmLS 0810-0883

  Interpellationen

   

 5. 28.
  Interpellation 2008:46 av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0810-0878

  Interpellationen

   

 6. 29.
  Interpellation 2008:47 av Vivianne Gunnarsson (mp) om dricksvattenförsörjningen vid stora kriserLS 0810-0880

  Interpellationen

   

 7. 30.
  Interpellation 2008:48 av Lars Dahlberg (s) om läkarkompetensen på ambulanshelikopternLS 0810-0882

  Interpellationen

   

 8. 31.
  Interpellation 2008:49 av Dag Larsson (s) om köer och missnöje inom psykiatrinLS 0810-0884

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2008-10-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid fullmäktiges sammanträde den 7 oktober 2008

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009 (förslag 69)LS 0809-0848

  Fullmäktige beslutade

   

  att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009 enligt följande: 10 februari, 10 mars, 7 april, 12 maj, 9 juni, 8 september, 13 oktober, 24 25 november (budgetsammanträde) och 8 december

   

  att samtliga sammanträden börjar klockan 09.30.

   

 2. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009 (förslag 80)LS 0809-0850

  Fullmäktige beslutade

   

  att tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009 skall införas i Dagens Nyheter, Länstidningen Södertälje, Metro, Stockholm City, Norrtelje Tidning, Svenska Dagbladet samt Nynäshamns Posten.

   

 3. 6.
  Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 70)LS 0509-1609
  Fullmäktige beslutade enligt: Landstingsstyrelsens förslag

 4. 7.
  Ny avtalsmodell för akutsjukhusen (förslag 71)LS 0808-0774

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade

   

  att införa en ny avtalsmodell från och med år 2009 för akutsjukhusen med utgångspunkt i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt med nedanstående tillägg och korrigeringar

   

  att den första avtalsperioden skall avse åren 2009 - 2011

   

  att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda hur ägarstyrningen kan förstärkas avseende ökad rapportering, insyn och uppföljning

   

  att uppdra till landstingsstyrelsen att upprätta en delegationsordning som tydliggör ramarna för vilka typer av lokaliseringsbeslut som skall underställas den politiska nivån för beslut

   

  att anlitande av underleverantörer för det avtalade vårduppdraget skall godkännas av landstingsstyrelsen

   

  att eventuella avknoppningar eller annan överlåtelse av egendom och verksamhet skall underställas ägaren för beslut.

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för att avtalsperioden skall vara två år

   

  S-, v- och mp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.

   

 5. 8.
  Överföring av huvuddelen av Centrum för folkhälsa från landstinget till Karolinska Institutet (förslag 72)LS 0605-0971

  Beslutade enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

   

  Beslutet blev omedelbart justerat

   

 6. 9.
  Handlingsplan – Handling för hälsa 2008 – 2010 (förslag 73)LS 0806-0649

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt tilläggsyrkande

   

 7. 10.
  Förslag till gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende (förslag 74)LS 0808-0742
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelse

   

Motioner

 1. 11.
  Motion 2007:1 av Dag Larsson m fl (s) om införande av trygghetskvitto inom psykiatrin (förslag 75)LS 0706-0621

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 12.
  Motion 2007:36 av Mats Skoglund m fl (v) om utveckling av äldrepsykiatrin (förslag 76)LS 0706-0621

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

   

 3. 13.
  Motioner av Birgitta Sevefjord m fl (v) om sprututbytesverksamheten för injektionsmissbrukare i Stockholms läns landsting i samverkan med Stockholms stad (2007:18) och av Dag Larsson och Inger Ros (s) om att utreda införande av sprututbytesprogram för missbrukare (2007:23) (förslag 77) LS 0703-0305, LS 0704-0418

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motion 2007:18

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motion 2007:23

   

   

 4. 14.
  Motion 2007:4 av Inger Ros och Juan Carlos Cebrian (s) om inrättande av vårdlotsar för personer med funktionshinder (förslag 78)LS 0701-0066
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

Valärenden

 1. 15.
  Valärenden (förslag 79)

  Förslaget

   

  Beslut enligt valberedningen

  Nomineringen till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm blev omedelbart justerad

   

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2008:33 Raymond Wigg m fl (mp) om deltagande i Europeiska Trafikantveckan
  LS 0810-0901

  Motionen

   

  Motion 2008:34 av Dag Larsson m fl (s) om rätt till personlig coach för unga människor med psykisk sjukdom/funktionshinder
  LS 0810-0902

  Motionen

   

  Motion 2008:35 Juan Carlos Cebrian m fl (s) om synskadades möjligheter att delta i enkätundersökningar
  LS 0810-0903

  Motionen

   

  Motion 2008:36 av Gizela Sladic´ och Ingela Nylund Watz (s) om att göra Stockholmsregionen till en filmregion
  LS 0810-0900

  Motionen

   

  Motion 2008:37 av Gizela Sladic´ m fl (s) om att utveckla kulturpolitiken för ungas behov
  LS 0810-0898

  Motionen

   

   

Frågor

 1. 17.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  1)
  Dag Larsson (s) frågade:

   

  Känns det rimligt att Vårdval Stockholms snäva regelverk resulterar i sämre vård för våra äldre?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

   

  2)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

   

  Anser du att det är god vård och kan du garantera den medicinska säkerheten då alla undersköterskor (8st) sägs upp på Rosenlunds vårdcentral p g a för lågt satt tak i hemsjukvården?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

   

  3)
  Raymond Wigg (mp) frågade:

   

  Kommer den borgerliga majoriteten tillåta att Södertälje sjukhus förlossningsenhet läggs ner?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

   

  4)
  Ingela Nylund Watz (s) frågade:

   

  Är det finanslandstingsrådets bedömning att landstinget nu tvingas frångå kravet på cirka 50 procents statlig medfinansiering för nyinvesteringar i spårbunden kollektivtrafik?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

   

  5)
  Gunilla Roxby Cromvall (v) frågade:

   

  Tänker du följa upp hur de tillgänglighetskrav som finns i SL:s trafikupphandlingar efterlevs och se till att de trafikutövare som inte lever upp till kraven sanktioneras?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

  6)
  Lena-Maj Anding (mp) frågade:

   

  Kommer ABC-kliniken på Södersjukhuset att upphöra?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

  7)
  Ingela Nylund Watz frågade:

   

  Finns det med anledning av finanskrisen beredskap för att ompröva beslutet om att NKS-projektet ska bedrivas som en OPS-lösning?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

   

  8)
  Inger Ros (s) frågade:

   

  Ämnar du ur ett patientsäkerhetsperspektiv vidta några åtgärder för att förbättra processerna inom vården med anledning av det inträffade?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (kd)

   

  9)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

   

  Anser du att det är god vård då 400 äldre måste byta husläkare eftersom vårdcentralen på Stora Sköndal tvingas stänga som en direkt följd av Vårdval Stockholm?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

   

  10)
  Johan Sjölander (s) frågade:

   

  Kommer förvaltningens förslag om ett öppet anbudsförfarande vid alla överlåtelser av verksamheter inom folktandvården att genomföras?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 18.
  Bordlagd interpellation 2008:36 av Mats Skoglund (v) om personalbristen hos kollektivtrafikens entreprenörerLS 0806-0563

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 19.
  Interpellation 2008:38 av Dag Larsson (s) om de borgerligas bristande intresse för vårdens innehållLS 0809-0804

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 20.
  Interpellation 2008:39 av Håkan Jörnehed (v) om neddragningar i äldrevården och dess konsekvenserLS 0809-0806

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 21.
  Interpellation 2008:40 av Lars Dahlberg (s) om Tvärbanan till SolnaLS 0809-0803

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 22.
  Interpellation 2008:41 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om bristerna i kommunikationen mellan SL, trafikutövare, personal och resenärerLS 0809-0805

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälningsärenden

as,s,asm,m,,sa

 1. 23.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets 3 efter Peter Lundén-Welden (m) inkalla Marie Schött (m) och till ny ersättare utse Camilo Goine (m), till ny ersättare i valkrets O efter Göran Sjönell (fp) utse Monica Brohede Tellström (fp) samt till ny ersättare i valkrets SV efter Tony Öberg (s) utse Berit Larsson (s)

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 24.
  Interpellation 2008:42 av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade i busstrafikenLS 0810-0877

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på decembermötet

   

 2. 25.
  Interpellation 2008:43 av Lars Dahlberg (s) om utebliven statlig finansieringLS 0810-0879

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på decembermötet

   

 3. 26.
  Interpellation 2008:44 av Åke Askensten (mp) om finansiering av spårvagnar m.m.LS 0810-0881

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på decembermötet

   

 4. 27.
  Interpellation 2008:45 av Dag Larsson (s) om resursfördelningen inom Vårdval StockholmLS 0810-0883

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på decembermötet

   

 5. 28.
  Interpellation 2008:46 av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0810-0878

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på decembermötet

   

 6. 29.
  Interpellation 2008:47 av Vivianne Gunnarsson (mp) om dricksvattenförsörjningen vid stora kriserLS 0810-0880

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på decembermötet

   

 7. 30.
  Interpellation 2008:48 av Lars Dahlberg (s) om läkarkompetensen på ambulanshelikopternLS 0810-0882

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på decembermötet

   

 8. 31.
  Interpellation 2008:49 av Dag Larsson (s) om köer och missnöje inom psykiatrinLS 0810-0884

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på decembermötet

   

Senast uppdaterad:
2008-10-02
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet