Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 november 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 november 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 28 november 2006
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.

Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktige 2006LS 0611-1852Revisorernas rapport
  Hela höstrapporten
 2. 5.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om ombyggnad för handkirurgen på D1:06, D1:02, A22b, D2:02 och A23bLS 0606-1279Anmälan
 3. 6.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om uppdrag att se över behovet och de ekonomiska konsekvenserna av en utökning av antalet kliniska adjunkterLS 0405-1095Anmälan

Beslutsärenden

 1. 7.
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006 (förslag 102)LS 0605-1066Landstingsstyrelsens förslag
 2. 8.
  Stiftelsernas årsredovisning för år 2005 (förslag 103) LS 0604-0721Landstingsstyrelsens förslag
 3. 9.
  Fastställande av skattesats för 2007 (förslag 104) LS 0610-1638Landstingsstyrelsens förslag
 4. 10.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2007 (förslag 105) LS 0611-1847Landstingsstyrelsens förslag Reviderat

   

 5. 11.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2007 (förslag 106) LS 0611-1846Landstingsstyrelsens förslag
 6. 12.
  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting (förslag 107) LS 0611-1842

  Landstingsstyrelsens förslag

 7. 13.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige samt reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder (förslag 108) LS 0611-1837 Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 14.
  Anhållan om medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 (förslag 109) LS 0607-1315Landstingsstyrelsens förslag
 9. 15.
  Kapitaltäckningsgaranti för täckande av under 2006 beräknat uppkommet negativt resultat och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet avseende Landstingshuset i Stockholm AB (förslag 110)LS 0607-1342Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 111)
  Förslaget
 2. 17.
  Nominering av ledamöter och ersättare i Viltvårdsnämnden (förslag 112)LS 0609-1627Förslaget
 3. 18.
  Val till Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling (förslag 113)LS 0611-1848Förslaget
 4. 19.
  Val av ledamöter till skattenämnder (förslag 114)LS 0610-1661, LS 0610-1777Förslaget
 5. 20.
  Val av nämndemän i Länsrätten Stockholms län, Svea Hovrätt, Kammarrätten och Fastighetsdomstolen Stockholms län (förslag 115)LS 0609-1584, LS 0610-1729, LS 0610-1761, LS 0611-1819Förslaget

Motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 22.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m .fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Interpellation 2006:61 av Åke Askensten (mp) om trafiksituationen i stockholmsregionen LS 0611-1816Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 24.
  Interpellation 2006:62 av Håkan Jörnehed (v) om vad som händer med Venhälsan på Södersjukhuset LS 0611-1817Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 1. 25.
  Kompletterande ändring av bolagsorening till följd av ny aktiebolagslag från den 1 januari 2006 för av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolag (förslag 116)LS 0512-2326Landstingsstyrelsens förslag

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets 6 efter Reza Khelili Dylami (m) inkalla Inger Akalla (m) och till ny ersättare utse Markku Sirviö (m), till ny ledamot i valkrets SV efter Carin Magnusson (m) inkalla Anne-Marie Larsson (m) och till ny ersättare utse Ulla Andersson (m), till ny ledamot i valkrets O efter Rune Wikström (m) inkalla Kjell Treslow (m) och till ny ersättare utse Susann Markow (m), till ny ledamot i valkrets 5 efter Henrik Mannerstråle (mp) inkalla Kaija Olausson (mp) och till ny ersättare utse Lars Arenander (mp), till nya ersättare i valkrets 2 efter Mats Lindqvist (mp) utse Ingvar von Malmborg (mp), till ny ersättare i valkrets 4 efter Mats Lindqvist (mp) utse Astrid Siivonen (mp), till ny ersättare i valkrets SO efter Carina de Leon (mp) utse Bengt Holwaster (mp) samt till ny ersättare i valkrets N efter David Kärnerud (kd) utse Kent-Rune Sjöholm (kd)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 27.
  Interpellation 2006:63 av Lena-Maj Anding (mp) om situationen på Karolinska Universitetssjukhuset LS 0611-1925Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-11-15
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 28 november 2006

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 7.
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006 (förslag 102)LS 0605-1066

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att fastställa delårsbokslut och prognos för helåret 2006 i enlighet med m-, fp- och kd-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen.

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för landstingsstyrelsens förslag.

   

 2. 8.
  Stiftelsernas årsredovisning för år 2005 (förslag 103) LS 0604-0721
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag.
 3. 9.
  Fastställande av skattesats för 2007 (förslag 104) LS 0610-1638
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 4. 10.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2007 (förslag 105) LS 0611-1847
  Beslut enligt: Förslag
 5. 11.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2007 (förslag 106) LS 0611-1846
  Beslut enligt: Förslag
 6. 12.
  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting (förslag 107) LS 0611-1842

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag med följande tillägg att ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsens strategiska utskott även skall vara styrelse för Landstingshuset i Stockholm AB.

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sina respektive förslag i landstingsstyrelsen

 7. 13.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige samt reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder (förslag 108) LS 0611-1837

  Fullmäktige beslutade att återremittera den del av landstingsstyrelsens förslag som berör revisorerna samt i övrigt enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut avseende reglemente för styrelsen och nämnder

   

 8. 14.
  Anhållan om medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 (förslag 109) LS 0607-1315
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 9. 15.
  Kapitaltäckningsgaranti för täckande av under 2006 beräknat uppkommet negativt resultat och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet avseende Landstingshuset i Stockholm AB (förslag 110)LS 0607-1342
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 111)

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag

 2. 17.
  Nominering av ledamöter och ersättare i Viltvårdsnämnden (förslag 112)LS 0609-1627
  Förslaget
  Beslut enligt valberedningens förslag
 3. 18.
  Val till Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling (förslag 113)LS 0611-1848
  Förslaget
  Beslut enligt valberedningens förslag
 4. 19.
  Val av ledamöter till skattenämnder (förslag 114)LS 0610-1661, LS 0610-1777
  Förslaget
  Beslut enligt valberedningens förslag
 5. 20.
  Val av nämndemän i Länsrätten Stockholms län, Svea Hovrätt, Kammarrätten och Fastighetsdomstolen Stockholms län (förslag 115)LS 0609-1584, LS 0610-1729, LS 0610-1761, LS 0611-1819
  Förslaget
  Beslut enligt valberedningens förslag

Motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner

   

  Inga motioner hade inkommit

Frågor

 1. 22.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m .fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  Frågor som besvarades vid fullmäktigemötet

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Interpellation 2006:61 av Åke Askensten (mp) om trafiksituationen i stockholmsregionen LS 0611-1816

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades och besvaras på sammanträdet den 16 januari 2007

 2. 24.
  Interpellation 2006:62 av Håkan Jörnehed (v) om vad som händer med Venhälsan på Södersjukhuset LS 0611-1817
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklasdes behandlad

Tilläggsärenden

 1. 25.
  Kompletterande ändring av bolagsorening till följd av ny aktiebolagslag från den 1 januari 2006 för av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolag (förslag 116)LS 0512-2326
  Belslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

Anmälan av nya interpellationer

Anmälan av interpellationer

 1. 27.
  Interpellation 2006:63 av Lena-Maj Anding (mp) om situationen på Karolinska Universitetssjukhuset LS 0611-1925

  Interpellationen

  Interpellationen besvaras vid sammanträdet den 16 januari 2007

Senast uppdaterad:
2006-11-30
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen


Kort om besluten

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet