Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 januari 2011

Landstingsfullmäktige den 18 januari 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 18 januari 2011
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets 5 efter Zazan Sanlin (FP) utse Elisabet Abelson (FP) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Fredrik Bojerud (C) utse Christer Lindström (C)
 2. 5.
  Anmälan av jävLS 1101-0014

  Anmälan

   

 3. 6.
  Budgetdirektiv för 2012LS 1012-1007

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 7.
  Återremitterat ärende Arbetsordning för landstingsfullmäktige (förslag 1) LS 1011-0949

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 8.
  Återremitterat ärende Revisionens budgetberednings förslag om budgetmedel till revisorskollegiet (förslag 2)LS 1011-0911

  Förslaget

  Rättelse från ordföranden i revisionens budgetberedning

  Reviderad sid 1 bilaga 2

   

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

 1. 9.
  Upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus (förslag 3)LS 1011-0923

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

 1. 10.
  Motion 2007:20 av Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed (V) om utarbetande av policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i landstinget (förslag 4)LS 0703-0307

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 11.
  Motion 2009:6 av Raymond Wigg (MP) om Handslag för jämställda löner (förslag 5)LS 0903-0228

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 12.
  Valärenden (förslag 6)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 13.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 14.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter.

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Interpellation 2010:35 av Helene Hellmark-Knutsson (S) om störningarna i pendeltågstrafikenLS 1012-1032

  Interpellation 2010:35

  Interpellationssvar 2010:35

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 16.
  Interpellation 2011:1 av Helene Hellmark Knutsson (S) om Waxholmsbolagets osäkra framtidLS 1101-0054

  Interpellation 2011:1

   

 2. 17.
  Interpellation 2011:2 av Raymond Wigg (MP) om D-droppar som innnehåller det cancerframkallande ämnet ButylhydroxianisolLS 1101-0055

  Interpellation 2011:2

   

 3. 18.
  Interpellation 2011:3 av Birgitta Sevefjord (V) om missbruk av värktabletterLS 1101-0056

  Interpellation 2011:3

   

 4. 19.
  Interpellation 2011:4 av Helene Öberg (MP) om äldreteam som lämplig vårdformLS 1101-0057

  Interpellation 2011:4

   

 5. 20.
  Interpellation 2011:5 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på specialistsjuksköterskorLS 1101-0058

  Interpellation 2011:5

   

 6. 21.
  Interpellation 2011:6 av Vivianne Gunnarsson (MP) om individuell provtagning för att analysera mängden kemikalier i kroppenLS 1101-0059

  Interpellation 2011:6

   

 7. 22.
  Interpellation 2011:7 av Gunilla Bhur (V) om miljöarbetets förutsättningar i Stockholms läns landstingLS 1101-0060

  Interpellation 2011:7

   

Senast uppdaterad:
2011-01-14
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

 

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets 5 efter Zazan Sanlin (FP) utse Elisabet Abelson (FP) och till ny ersättare i valkrets 2 efter Fredrik Bojerud (C) utse Christer Lindström (C)

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

 2. 5.
  Anmälan av jävLS 1101-0014

  Anmälan lades till handlingarna

   

 3. 6.
  Budgetdirektiv för 2012LS 1012-1007

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 7.
  Återremitterat ärende Arbetsordning för landstingsfullmäktige (förslag 1) LS 1011-0949

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag och enligt M-, FP-, KD- och C-ledamöternas tilläggsförslag

   

  att fastställa ändringar i arbetsordning för landstingsfullmäktige i enlighet med vad som framgår av bilaga till landstingsstyrelsens förslag

   

  att fastställa ändringar i riktlinjer för landstingsfullmäktiges debatter i enlighet med vad som framgår av bilaga till landstingsstyrelsens förslag

   

  att fastställa att ändringarna i arbetsordning för landstingsfullmäktige och riktlinjer för landstingsfullmäktiges debatter ska gälla från och med den 1 februari 2011

   

  att arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns landsting får följande tillägg efter sista stycket i 17 §: ”Interpellationer får besvaras även om färre än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande”

   

  att arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns landsting får följande tillägg efter sista stycket i 18 §: ”Frågor får besvaras även om färre än hälften av fullmäktiges ledamöter är närvarande”

   

  V-ledamöterna lät till protokollet anteckna säskilt uttalande
   

 2. 8.
  Återremitterat ärende Revisionens budgetberednings förslag om budgetmedel till revisorskollegiet (förslag 2)LS 1011-0911

  Förslaget

   

  Fullmäktige beslutade enligt budgetberedningens förslag och enligt M-, FP-, KD- och C-ledamöternas tilläggsförslag

   

  att revisionens budget för 2011 fastställs till 32,1 miljoner kronor

   

  att planeringsramen för år 2012 fastställs till 28,6 miljoner kronor

   

  att planeringsramen för år för 2013 fastställs till 25,0 miljoner kronor.

   

  S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för det ursprungliga förslaget

  att fastställande av budget om 36,7 miljoner för 2011, att planeringsram för år 2012 fastställs till 37,6 miljoner och att planeringsram för år 2013 fastställs till 38,6 miljoner

   

 3. 9.
  Upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus (förslag 3)LS 1011-0923

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna reserverade sig

  MP-ledamöterna reserverade sig

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande

   

Motioner

 1. 10.
  Motion 2007:20 av Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed (V) om utarbetande av policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i landstinget (förslag 4)LS 0703-0307

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

 2. 11.
  Motion 2009:6 av Raymond Wigg (MP) om Handslag för jämställda löner (förslag 5)LS 0903-0228

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

Valärenden

 1. 12.
  Valärenden (förslag 6)

  Förslaget

  Fullmäktiges beslut

   

Nya motioner

 1. 13.
  Anmälan av nya motioner

   

  Följande motioner anmäldes för remittering:

   

  Motion 2011:1 av Conny Fogelström (S) om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Stockholms Nordost

  LS 1101-0084

  Motion 2011:1

   

  Motion 2011:2 av Yvonne Blombäck m. fl. (MP) om utökning av Citybike i hela länet

  LS 1101-0085

  Motion 2011:2

   

Frågor

 1. 14.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter.

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

  1)
  Ilija Batljan (S) frågade:

   

  Kommer du att gå med på en prishöjning under 2011 vad gäller den patientmat som levereras av Sodexo?

   

  Frågan besvarades av Anna Starbrink (FP)

   


  2)
  Heléne Öberg (MP) frågade:

   

  Kan du tänka dig att landstinget ekonomiskt eller handgripligen medverkar till att gator och perronger sandas i snabbare takt, för att undvika förseningar av de planerade operationerna?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   


  3)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Vill du utveckla och permanenta äldreteamen i länet?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (KD) 

   


  4)
  Staffan Holmberg (S) frågade:

   

  Tycker du det är rimligt att "SL + Taxi" fortsätter sin verksamhet trots en kostnad på över 1200 kronor per taxiresa och trots VDs uttalade rekommendation att avsluta projektet?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   


  5)
  Vivianne Gunnarsson (MP) frågade:

   

  Kommer Waxholmsbolaget att kunna få tillgång till det nya dieselbränslet som innehåller 30% förnybart trots merkostnaden?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   


  6)
  Gunilla Roxby-Cromvall (V) frågade:

   

  Tänker du vidta åtgärder för att förbättra snö- och isbekämpningen på länets busshållplatser?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   


  7)
  Anna Kettner (S) frågade:

   

  Kan du ge ett besked om när de bankomater i anslutning till tunnelbanan som du utlovade i valrörelsen ska finnas på plats?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   


  8)
  Yvonne Blombäck (MP) frågade:

   

  Har du vidtagit några åtgärder gällande råd kring kaffeautomater i landstingets olika verksamheter med anledning av det konstaterade höga blyvärdet?

   

  Frågan besvarades av Torbjörn Rosdahl (M)

   


  9)
  Thomas Magnusson (V) frågade:

   

  Är du beredd att ompröva frågan om eget kök på Nya Karolinska mot bakgrund av Alliansens beslut att överge stordriften och satsa på lokala lösningar?

   

  Frågan besvarades av Anna Starbrink (FP)

   


  10)
  Johan Sjölander (S) frågade:

   

  Är det rimligt att ha ett ersättningssystem som omöjliggör att driva till exempel Ormängens vårdcentral med många multisjuka och gamla patienter?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

   

  11)
  Anna Sehlin (V) frågade:

   

  Är det rimligt att stombussarna i Stockholms innerstad tvingas lägga om rutten till följd av dålig snöröjning?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Interpellation 2010:35 av Helene Hellmark-Knutsson (S) om störningarna i pendeltågstrafikenLS 1012-1032

  Interpellation 2010:35

  Interpellationssvar 2010:35

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 16.
  Interpellation 2011:1 av Helene Hellmark Knutsson (S) om Waxholmsbolagets osäkra framtidLS 1101-0054

  Interpellation 2011:1

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 2. 17.
  Interpellation 2011:2 av Raymond Wigg (MP) om D-droppar som innnehåller det cancerframkallande ämnet ButylhydroxianisolLS 1101-0055

  Interpellation 2011:2

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 3. 18.
  Interpellation 2011:3 av Birgitta Sevefjord (V) om missbruk av värktabletterLS 1101-0056

  Interpellation 2011:3

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 4. 19.
  Interpellation 2011:4 av Helene Öberg (MP) om äldreteam som lämplig vårdformLS 1101-0057

  Interpellation 2011:4

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 5. 20.
  Interpellation 2011:5 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på specialistsjuksköterskorLS 1101-0058

  Interpellation 2011:5

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 6. 21.
  Interpellation 2011:6 av Vivianne Gunnarsson (MP) om individuell provtagning för att analysera mängden kemikalier i kroppenLS 1101-0059

  Interpellation 2011:6

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 7. 22.
  Interpellation 2011:7 av Gunilla Bhur (V) om miljöarbetets förutsättningar i Stockholms läns landstingLS 1101-0060

  Interpellation 2011:7

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

Senast uppdaterad:
2010-12-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen