Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 maj 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 31)LS 0803-0329Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 5.
  Förslag till utökade satsningar för att åtgärda vårdköerna i sjukvården (förslag 32)LS 0804-0333Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 6.
  Ägardirektiv för TioHundra AB (förslag 33)LS 0801-0044Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 7.
  Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård (förslag 34)LS 0707-0773Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 8.
  Motion 2006:12 av Åke Holmström m fl (kd) om alkolås på landstingets fordon (förslag 35)LS 0605-0951

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (c)

 1. 9.
  Motion 2007:7 av Åke Askensten och Viviann Gunnarsson (mp) om utsläppsrätter (förslag 36)LS 0702-0182Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 10.
  Valärenden (förslag 37)
  Förslaget

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 12.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 13.
  Bordlagd interpellation 2008:8 av Dag Larsson (s) om konsekvenser för patienterna när psykiatrin privatiserasLS 0803-0234

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 2. 14.
  Bordlagd interpellation 2008:12 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0803-0235

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 3. 15.
  Bordlagd interpellation 2008:15 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om den höjda taxan i SL-trafikenLS 0803-0243

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 4. 16.
  Bordlagd interpellation 2008:16 av Lena-Maj Anding (mp) om beslut i AB Storstockholms lokaltrafiks styrelse som strider mot beslut i landstingsfullmäktige angående tillgänglighet för människor med funktionshinderLS 0803-0238

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 5. 17.
  Bordlagd interpellation 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets miljöarbeteLS 0803-0239Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 18.
  Interpellation 2008:18 av Lars Dahlberg (s) om uteblivna och felaktiga investeringar för AB Storstockholms lokaltrafikLS 0804-0353

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 7. 19.
  Interpellation 2008:19 av Åke Askensten (mp) om avskedanden och andra personalminskningar inom landstingetLS 0804-0354

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

 8. 20.
  Interpellation 2008:20 av Lars Dahlberg (s) om väsentligt försämrad produktivitet för AB Storstockholms lokaltrafikLS 0804-0355

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

 9. 21.
  Interpellation 2008:21 av Lena-Maj Anding (mp) om utveckling av hälsofrämjande sjukhusLS 0804-0356

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

 10. 22.
  Interpellation 2008:22 av Inger Ros (s) om förstärkta anslag till ungdomsmottagningarnaLS 0804-0357

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

 11. 23.
  Interpellation 2008:23 av Lena-Maj Anding (mp) om arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med ohälsa av dentala materialLS 0804-0358

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

 12. 24.
  Interpellation 2008:24 av Kristina Söderlund (s) om karies bland barnLS 0804-0359

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

 13. 25.
  Interpellation 2008:25 av Åke Askensten (mp) om piller i stället för personalLS 0804-0360

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets NO efter Ardavast Reshdouni (mp) inkalla Cecilia Engström (mp) och till ny ersättare utse Dan Westin (mp) samt till ny ersättare i valkrets O efter Cecilia Engström (mp) utse Ing-Britt Söderlind Lindblad (mp)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 27.
  Interpellation 2008:26 av Ingela Nylund Watz (s) om rättsläget vid avknoppningarLS 0805-0472

  Interpellationen

   

 2. 28.
  Interpellation 2008:27 av Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av fertilitetsbehandling (IVF) i Stockholms läns landstingLS 0805-0473

  Interpellationen

   

 3. 29.
  Interpellation 2008:28 av Raymond Wigg (mp) om den Bilfria Veckan eller European Mobility WeekLS 0805-0474

  Interpellationen

   

 4. 30.
  Interpellation 2008:29 av Dag Larsson (s) om Vårdval Stockholms negativa konsekvenser för hemsjukvården till äldreLS 0805-0475

  Interpellationen

   

 5. 31.
  Interpellation 2008:30 av Håkan Jörnehed (v) om landstingets stöd och insatser för barn och ungdomar med hivinfektionLS 0805-0476

  Interpellationen

   

 6. 32.
  Interpellation 2008:31 av Lars Dahlberg (s) om den borgerliga majoritetens planer på att avskaffa SL-kortetLS 0805-0477

  Interpellationen

   

 7. 33.
  Interpellation 2008:32 av Staffan Holmberg (s) om utförsäljning av Skärgårdsstiftelsens markinnehavLS 0805-0478

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2008-05-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 13 maj 2008

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 31)LS 0803-0329

  Fullmäktige beslutade med godkännande lägga landstingsstyrelsens förteckning till handlingarna

   

 2. 5.
  Förslag till utökade satsningar för att åtgärda vårdköerna i sjukvården (förslag 32)LS 0804-0333

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och v-edamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag innebärande bifall till de två först att-satserna i  landstingsstyrelsens förslag samt en tilläggsatt-sats med följande lydelse ”att ge HSN i uppdrag att utvärdera tillskottet på 175 000 000 kronor för att belysa eventuella undanträngningseffekter för medicinskt prioriterade patienter och behovet av förebyggande insatser för att minska köerna”

   

   

 3. 6.
  Ägardirektiv för TioHundra AB (förslag 33)LS 0801-0044

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

   

 4. 7.
  Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård (förslag 34)LS 0707-0773

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för mp-ledamotens förslag i landstingsstyrelsen samt det särskilda uttalandet med följande lydelse ”Miljöpartiet anser att  Horsstensleden inte ska byggas över huvud taget.”

   

   

Motioner

 1. 8.
  Motion 2006:12 av Åke Holmström m fl (kd) om alkolås på landstingets fordon (förslag 35)LS 0605-0951

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 9.
  Motion 2007:7 av Åke Askensten och Viviann Gunnarsson (mp) om utsläppsrätter (förslag 36)LS 0702-0182

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelse

   

   

Valärenden

 1. 10.
  Valärenden (förslag 37)

  Fullmäktige valde i enlighet med valberedningen förslag

  och nomineringar från allmänna utskottet

  Valen

   

   

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2008:18 av Lars Dahlberg och Göran Wrene (s) om att utveckla SL som energiproducent
  LS 0805-0488

  Motionen

   

  Motion 2008:19 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om inrättande av Hälsocentraler med förstärkt kompetens i hälsofrämjande arbete
  LS 0805-0490

  Motionen

   

  Motion 2008:20 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om åtgärder för att förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården – att ge patienterna mer tid
  LS 0805-0491

  Motionen

   

  Motion 2008:21 av Raymond Wigg m fl (mp) om ohälsosamma transfetter
  LS 0805-0493

  Motionen

   

  Motion 2008:22 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (s)om återinförande av regionstyrelser inom AB Storstockholms Lokaltrafik
  LS 0805-0492

  Motionen

   

  Motion 2008:23 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att införa mottagningar där distriktssköterskor får ansvara och driva egen mottagning, sk distriktssköterskeledda mottagningar
  LS 0805-0494

  Motionen

   

   

Frågor

 1. 12.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor besvarades:

  1)
  Ingela Nylund Watz (s) frågade:
  Anser finanslandstingsrådet att de avknoppningar som ägt rum i Stockholms läns landsting det senaste året har varit lagliga?
  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:
  Är du beredd att ompröva landstingets beslut att inte ge ekonomiskt stöd så att Stockholms brukarförening kan fortsätta med sitt viktiga kamratstödjande arbete?
  Frågan besvarades Birgitta Rydberg (fp)

  3)
  Raymond Wigg (mp) frågade:
  Har Du på något sätt jämställt Brukarföreningen med nazistiska organisationer eller åsikter?
  Frågan besvarades Birgitta Rydberg (fp)

  4)
  Inger Ros (s) frågade:
  Är du med anledning av den hälsoekonomiska rapport som gjorts beredd att ompröva regelverket i Vårdval Stockholm så att äldrevårdscentraler kan finnas kvar?
  Frågan besvarades ordföranden i Äldreberedningen Pia Lidwall (kd)

  5)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:
  Stödjer du chefläkargruppens förslag till riktlinjer för omhändertagande av papperslösa eller gömda flyktingar på vårdinrättningar?
  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

  6)
  Ingvar von Malmborg (mp) frågade:
  Kommer ansvarigt landstingsråd att skapa ett produktionscentrum för långfilm som utgår från kulturnämnden?
  Frågan besvarades Birgitta Rydberg (fp)

  7)
  Lars Dahlberg (s) frågade:
  Anser trafiklandstingsrådet att det är rimligt att det privata företaget A-train ska utnyttja sitt monopol och låta SL betala extra om pendeltåg ska stanna vid Arlanda i syfte att minska utsläppen för anslutningstrafiken?
  Frågan besvarades Christer Wennerholm (m)
   

  8)
  Sigvard Lindblom (mp) frågade:
  Kommer landstingsrådet att sätta igång en konsekvensanalys av de eventuella följder som nya Horstensleden skulle kunna medföra?
  Frågan besvarades Christer G Wennerholm (m)

  9)
  Anna Kettner (s) frågade:
  Anser sjukvårdslandtingsrådet att det är viktigt att personligen träffa medborgare och ta ansvar för den politik som genomförs?
  Frågan besvarades Filippa Reinfeldt (m)

  10)
  Sverre Launy (v) frågade:
  Har du, genom dialog med SL, Vägverket och Räddningstjänsten, försäkrat dig om god framkomlighet för sjuktransporter och utryckningsfordon på Rv73 (Nynäsvägen) under Nynäsbanans avstängning 3 maj – 17 augusti?
  Frågan besvarades Filippa Reinfeldt (m)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 13.
  Bordlagd interpellation 2008:8 av Dag Larsson (s) om konsekvenser för patienterna när psykiatrin privatiserasLS 0803-0234

  Interpellationen

  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 14.
  Bordlagd interpellation 2008:12 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0803-0235

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 15.
  Bordlagd interpellation 2008:15 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om den höjda taxan i SL-trafikenLS 0803-0243

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 16.
  Bordlagd interpellation 2008:16 av Lena-Maj Anding (mp) om beslut i AB Storstockholms lokaltrafiks styrelse som strider mot beslut i landstingsfullmäktige angående tillgänglighet för människor med funktionshinderLS 0803-0238

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 17.
  Bordlagd interpellation 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets miljöarbeteLS 0803-0239

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 18.
  Interpellation 2008:18 av Lars Dahlberg (s) om uteblivna och felaktiga investeringar för AB Storstockholms lokaltrafikLS 0804-0353

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 7. 19.
  Interpellation 2008:19 av Åke Askensten (mp) om avskedanden och andra personalminskningar inom landstingetLS 0804-0354

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 8. 20.
  Interpellation 2008:20 av Lars Dahlberg (s) om väsentligt försämrad produktivitet för AB Storstockholms lokaltrafikLS 0804-0355

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 9. 21.
  Interpellation 2008:21 av Lena-Maj Anding (mp) om utveckling av hälsofrämjande sjukhusLS 0804-0356

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 10. 22.
  Interpellation 2008:22 av Inger Ros (s) om förstärkta anslag till ungdomsmottagningarnaLS 0804-0357

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 11. 23.
  Interpellation 2008:23 av Lena-Maj Anding (mp) om arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med ohälsa av dentala materialLS 0804-0358

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 12. 24.
  Interpellation 2008:24 av Kristina Söderlund (s) om karies bland barnLS 0804-0359

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 13. 25.
  Interpellation 2008:25 av Åke Askensten (mp) om piller i stället för personalLS 0804-0360

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets NO efter Ardavast Reshdouni (mp) inkalla Cecilia Engström (mp) och till ny ersättare utse Dan Westin (mp) samt till ny ersättare i valkrets O efter Cecilia Engström (mp) utse Ing-Britt Söderlind Lindblad (mp)

  Anmälan lades till handlingarna

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 27.
  Interpellation 2008:26 av Ingela Nylund Watz (s) om rättsläget vid avknoppningarLS 0805-0472

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 2. 28.
  Interpellation 2008:27 av Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av fertilitetsbehandling (IVF) i Stockholms läns landstingLS 0805-0473

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 3. 29.
  Interpellation 2008:28 av Raymond Wigg (mp) om den Bilfria Veckan eller European Mobility WeekLS 0805-0474

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmktigemöte

   

 4. 30.
  Interpellation 2008:29 av Dag Larsson (s) om Vårdval Stockholms negativa konsekvenser för hemsjukvården till äldreLS 0805-0475

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

   

 5. 31.
  Interpellation 2008:30 av Håkan Jörnehed (v) om landstingets stöd och insatser för barn och ungdomar med hivinfektionLS 0805-0476

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 6. 32.
  Interpellation 2008:31 av Lars Dahlberg (s) om den borgerliga majoritetens planer på att avskaffa SL-kortetLS 0805-0477

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 7. 33.
  Interpellation 2008:32 av Staffan Holmberg (s) om utförsäljning av Skärgårdsstiftelsens markinnehavLS 0805-0478

  Interpellationen 

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2008-05-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finn för mötet