Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 12 april 2005 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 12 april 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 april 2005
Tid:
09:30 - 23:59
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden är klockan 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 Mhz, 88,9 Mhz, 91,7 Mhz, 94,2 Mhz, 99,9 Mhz, 101,4 Mhz, 104,1 Mhz och 107,8 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande
 
Förhinder
Anmälan om förhinder

 
Info om ärendena
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

 
Bilagor som inte finns i elektronisk form
E-posta beställning till registrator, landstinget@sll.se

 

Utskrifter
Kungörelsen: Klicka på symbolen för Skriv ut längst ner på sidan.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Föredragningslista
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Föredragningslista

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2004

   

  Årsrapporten

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2004 (förslag 35)LS 0503-0559

  Förslaget

  Hela Revisionsberättelsen

  Revisionsberättelserna uppdelade på revisorsgrupper
  Innehållsregister

  Revisorsgrupp I

  Revisorsgrupp II

  Revisorsgrupp III

  Vilande bolag

 2. 6.
 3. 7.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing (förslag 37)LS 0412-2210 landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Borgensförbindelse om finansiering av etanolbussar (förslag 38)LS 0502-0236 landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigberedda(förslag 39) LS 0502-0236 landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 40)LS 0502-0359

  landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 11.
  Omfördelning av medel i investeringsbudget om PET/CT vid Karolinska Universitetssjukhuset 2005 och 2006 (förslag 41)LS 0501-0085

  landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 12.
  Fastställande av slutlig ram för SOCSAM i Haninge kommun (förslag 42)LS 0501-0050

  landstingsstyrelsens förslag

 2. 13.
  Avsättning för kompetens- och motivationshöjande åtgärder för 2005 (förslag 43)LS 0502-0361

  landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 14.
  Bordlagd motion 2003:74 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdomars depressionstillstånd (förslag 31)LS 0312-0342

  landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 15.
  Motion 2003:77 av Maria Wallhager m fl (fp) om utjämningssystemets effekter på tillväxten och utvecklingsfrågorna i Stockholmsregionen (förslag 44)LS 0312-3045 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 16.
  Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården (förslag 45)LS 0305-1697 landstingsstyrelsens förslag
 2. 17.
  Motion 2004:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av program och handlingsplan för anställda som utsatts för våld (förslag 46)LS 0403-0574landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 18.
  Motion 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om att förse alla tunnelbane- och pendeltågstationer inom Stockholms län med sifferkoder (förslag 47) LS 0311-2937landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 19.
  Motion 2001:32 av Sören Falk (s) om redovisning av hälsokonsekvensbeskrivningar (förslag 48)LS 0110-0563landstingsstyrelsens förslag
 2. 20.
  Motion 2004:1 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förebyggande av kranskärlssjukdomar (förslag 49)LS 0402-0338landstingsstyrelsens förslag landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 21.
  Motion 2003:49 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till föräldrar för att förbättra barns psykiska hälsa (förslag 50)LS 0306-1884landstingsstyrelsens förslag
 2. 22.
  Motion 2004:2 av Andres Käärik m fl (fp) om stöd till äldre våldsutsatta kvinnor (förslag 51) LS 0402-0339 landstingsstyrelsens förslag
 3. 23.
  Motion 2004:7 av Pia Lidwall m fl (kd) om genusmedicinsk anpassning av läkemedelsanvändning (förslag 52) LS 0402-0345 landstingsstyrelsens förslag
 4. 24.
  Motion 2004:14 av Monica Karlsson m fl (kd) om resurs-/kompetenscentrum för livsstilsfrågor (förslag 53) LS 0403-0571 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 25.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 54)

  förslaget

   

   

Nya motioner

 1. 26.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 27.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 28.
  Bordlagd interpellation 2005:5 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra tid för patientarbete och minska tid för administrationLS 0502-0228 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 29.
  Interpellation 2005:8 av Maria Wallhager (fp) om sammanslagning av journalsystemLS 0503-0404 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 30.
  Interpellation 2005:9 av Lars Joakim Lundquist (m) om sänkt ersättning till vissa husläkare i Stockholms läns landsting LS 0503-0406

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

 4. 31.
  Interpellation 2005:10 av Marianne Watz (m) om utarbetandet av säkra rutiner för patientens hemtransport samt överförande av medicinsk information och planeringLS 0503-0410 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 32.
  Interpellation 2005:11 av Birgitta Rydberg (fp) om indragning av vård på närsjukhus LS 0503-0412

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 33.
  Interpellation 2005:12 av Andres Käärik (fp) om husläkarjour i centrala staden LS 0503-0415 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 34.
  Interpellation 2005:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om postpolio och prioriteringar i Stockholms läns landsting LS 0503-0417 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 35.
  Interpellation 2005:14 av Pia Lidwall (kd) om ny behandlingsmetod för postpolioLS 0503-0419 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 36.
  Interpellation 2005:15 av Pia Lidwall (kd) om strokemålet LS 0503-0420

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 37.
  Interpellation 2005:16 av Lennart Rohdin (fp) om behovet av fler utbildningsplatser för intensivvårdssjuksköterskor LS 0503-0421 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 38.
  Interpellation 2005:17 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården LS 0503-0405 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 39.
  Interpellation 2005:18 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomar LS 0503-0407 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 40.
  Interpellation 2005:19 av Lennart Rohdin (fp) om medicinsk utvärdering av den indragna sommarhelikoptern LS 0503-0408 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 41.
  Interpellation 2005:20 av Lars B Strand (fp) om operation av åderbråck LS 0503-0409Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 42.
  Interpellation 2005:21 av Margaretha Åkerberg (kd) om ögonbottenscreening LS 0503-0411Interpellationen
  Interpellationssvaret
 16. 43.
  Interpellation 2005:22 av Janne Stefanson (kd) om stängning av akutmottagning på Karolinska LS 0503-0422 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 17. 44.
  Interpellation 2005:23 av Stig Nyman (kd) om situationen för ”de apatiska flyktingbarnen” LS 0503-0413 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 18. 45.
  Interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper LS 0503-0414 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 19. 46.
  Interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor LS 0503-0416 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 20. 47.
  Interpellation 2005:26 av Sonia Lunnergård (kd) om centralisering av barnläkarmottagningar LS 0503-0418 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

 1. 48.
  Följande tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 49.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets 1 efter Maria Östberg Svanelind (s) inkalla Gizela Sladic (s) och till ny ersättare efter Gizela Sladic utse Jeanette Agenberg (s) samt till ny ersättare i valdrets 3 efter Majken Wennberg (v) utse Eva-Lena Lundberg (v)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 50.
  Avtal med Capio AB om fortsatt köp av vårdtjänster vid S:t Görans sjukhus (förslag 55)LS 0310-2550

   

  landstingsstyrelsens förslag

  Stort förslag

  Förslaget uppdelat

  förslag

  Bilaga 1

  Bilaga 2 del 1

  Bilaga 2 del 2

  Bilaga 2 del 3

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

   

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 51.
  Principöverenskommelse om finansiering m m av Citybanan (förslag 56)LS 0503-0488 landstingsstyrelsens förslag

Anmälan av interpellationer

 1. 52.
  Interpellation 2005:27 av av Staffan Sjödén (m) om investeringsberedningens rollLS 0504-0617Interpellationen
 2. 53.
  Interpellation 2005:28 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av ambulanssjukvårdstjänster inte genomfördes i konkurrens LS 0504-0619 Interpellationen
 3. 54.
  Interpellation 2005:29 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten rörande upphandling av ambulanssjukvårdstjänster LS 0504-0624 Interpellationen
 4. 55.
  Interpellation 2005:30 av Lennart Rohdin (fp) om insatstider för helikopter i skärgården LS 0504-0626 Interpellationen
 5. 56.
  Interpellation 2005:31 av Birgitta Rydberg (fp) om att cancerpatienter inte får de senaste läkemedlen p g a ekonomiska begränsningar LS 0504-0618 Interpellationen
 6. 57.
  Interpellation 2005:32 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till cancervården på sjukhemmen LS 0504-0620

  Interpellationen

 7. 58.
  Interpellation 2005:33 av Birgitta Rydberg (fp) om fler ögonbottenfotograferingar LS 0504-0621 Interpellationen
 8. 59.
  Interpellation 2005:34 av Olov Lindquist (fp) om utökat antal demensutredningar LS 0504-0622

  Interpellationen

 9. 60.
  Interpellation 2005:35 av Bo Johansson (fp) om centralisering av barnläkarmottagningar till Sollentuna LS 0504-0625 Interpellationen
 10. 61.
  Interpellation 2005:36 av Andres Käärik (fp) om högre löner i Stockholms läns landsting LS 0504-0627 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 12 april 2005

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Föredragningslista
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2004

  Årsrapporten

Beslutsärenden

 1. 5.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2004 (förslag 35)LS 0503-0559

  Förslaget

  Hela Revisionsberättelsen

  Revisionsberättelserna uppdelade på revisorsgrupper
  Innehållsregister

  Revisorsgrupp I

  Revisorsgrupp II

  Revisorsgrupp III

  Vilande bolag

   

  Fullmäktige beslutade att bevilja ansvarfrihet för landstingsstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser i revisorsgrupperna I - III för verksamheten år 2004.

  De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda nämnder, styrelser och bolag inom revisorsgrupp I, II och III under år 2004 deltog ej i behandlingen och beslutet för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.

  Karl-Axel Boström meddelade att han ej deltog i fullmäktiges beslut under denna punkt.

 2. 6.
 3. 7.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing (förslag 37)LS 0412-2210
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 4. 8.
  Borgensförbindelse om finansiering av etanolbussar (förslag 38)LS 0502-0236
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigberedda(förslag 39) LS 0502-0236
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 40)LS 0502-0359

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 7. 11.
  Omfördelning av medel i investeringsbudget om PET/CT vid Karolinska Universitetssjukhuset 2005 och 2006 (förslag 41)LS 0501-0085

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 8. 12.
  Fastställande av slutlig ram för SOCSAM i Haninge kommun (förslag 42)LS 0501-0050
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 9. 13.
  Avsättning för kompetens- och motivationshöjande åtgärder för 2005 (förslag 43)LS 0502-0361
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 14.
  Bordlagd motion 2003:74 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdomars depressionstillstånd (förslag 31)LS 0312-0342
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 2. 15.
  Motion 2003:77 av Maria Wallhager m fl (fp) om utjämningssystemets effekter på tillväxten och utvecklingsfrågorna i Stockholmsregionen (förslag 44)LS 0312-3045
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lades i landstingsstyrelsen

 3. 16.
  Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården (förslag 45)LS 0305-1697
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 4. 17.
  Motion 2004:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av program och handlingsplan för anställda som utsatts för våld (förslag 46)LS 0403-0574
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 5. 18.
  Motion 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om att förse alla tunnelbane- och pendeltågstationer inom Stockholms län med sifferkoder (förslag 47) LS 0311-2937
  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet
 6. 19.
  Motion 2001:32 av Sören Falk (s) om redovisning av hälsokonsekvensbeskrivningar (förslag 48)LS 0110-0563
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 7. 20.
  Motion 2004:1 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förebyggande av kranskärlssjukdomar (förslag 49)LS 0402-0338landstingsstyrelsens förslag
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 8. 21.
  Motion 2003:49 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till föräldrar för att förbättra barns psykiska hälsa (förslag 50)LS 0306-1884
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 9. 22.
  Motion 2004:2 av Andres Käärik m fl (fp) om stöd till äldre våldsutsatta kvinnor (förslag 51) LS 0402-0339
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 10. 23.
  Motion 2004:7 av Pia Lidwall m fl (kd) om genusmedicinsk anpassning av läkemedelsanvändning (förslag 52) LS 0402-0345
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 11. 24.
  Motion 2004:14 av Monica Karlsson m fl (kd) om resurs-/kompetenscentrum för livsstilsfrågor (förslag 53) LS 0403-0571
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

Valärenden

 1. 25.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 54)

  förslaget

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 26.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2005:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att satsa på kompetensutvecklingsavtal för vårdanställda
  LS 0504-0666

  Motionen

  Motion 2005:13 av Lena Huss m fl (fp) om effektiviteten och prissättningen inom folktandvården
  LS 0504-0667

  Motionen

  Motion 2005:14 av Pia Lidwall m fl (kd) om stöd till anhöriga
  LS 0504-0669

  Motionen

  Motion 2005:15 av Pia Lidwall m fl (kd) om att utforma vården med äldres behov i centrum
  LS 0504-0670

  Motionen

  Motion 2005:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om akutteam för äldre med vårdbehov
  LS 0504-0671

  Motionen

Frågor

 1. 27.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  1)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Har patienternas valfrihet inom akutsjukvården begränsats?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros

  2)
  John Glas (fp) frågade:

  Kommer du att medverka till att de nya pendeltågen redan i höst sätts in på sträckan Nynäshamn –Västerhaninge - Kungsängen?

  Frågan besvarades av trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Anser du att knappt tre timmar i överläggning om 3 S i Allmänna utskottet de två senaste åren och en timmes samtal med vart och ett av oppositionspartierna på ett bra sätt motsvarar rimliga krav på deltagande i beslutsprocessen och en ambitiös strävan att nå bred överenskommelse?

  Frågan besvarades av ordföranden i allmänna utskottet Dag Larsson

  4)
  Gunilla Helmerson (m) frågade:

  Anser du det rimligt att föräldrar får en räkning från landstinget nästan ett år efter besök på en röntgenavdelning?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros

  5)
  Margaretha Herthelius (fp) frågade:

  Kommer du att vidta några åtgärder för att lösa konflikten på kvartersakuten S:t Erik?

  Frågan besvarades av ägarutskottets ordförande Anders Lönnberg

  6)
  Åke Holmström (kd) frågade:

  Kommer de nya bussar som köps in för trängselförsöket att vara utrustade med utvändiga högtalare?

  Frågan besvarades av trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner

  7)
  Margareta Cederfelt (m) frågade:

  Kommer sjukvårdslandstingsrådet att arbeta för att kvinnor och män skall ha möjlighet att få lika effektiva läkemedelsbehandlingar inom sjukvården i Stockholms läns landsting?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord

  8)
  Stefan Lindberg (fp) frågade:

  Är du beredd att ta initiativ till att ytterligare beställningar av ortopedisk vård, särskilt knä- och höftledsoperationer, görs från Ortopediska Huset innan denna aktör försvinner från markanden?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros

  9)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Anser du att nedläggningen av Fakta har stimulerat den politiska debatten i aktuella landstingsfrågor som numera sägs ska äga rum via landstingsledningens nyhetsbrev?

  Frågan besvarades av finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz

  10)
  Lennart Rohdin (fp) frågade:

  Kommer primärvården i Nynäshamn att förstärkas med en husläkare i år?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros

  11)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Tycker du att det är en fungerande valfrihet att patienterna på Rosenlunds Vårdcentral fördelas på husläkare efter födelsedatum?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros

  12)
  Lars B Strand (fp) frågade:

  Blir det någon mottagning för dem som missbrukar anabola steroider och liknande preparat?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord

Besvarande av interpellationer

 1. 28.
  Bordlagd interpellation 2005:5 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra tid för patientarbete och minska tid för administrationLS 0502-0228

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 29.
  Interpellation 2005:8 av Maria Wallhager (fp) om sammanslagning av journalsystemLS 0503-0404
  Interpellationen bordlades
 3. 30.
  Interpellation 2005:9 av Lars Joakim Lundquist (m) om sänkt ersättning till vissa husläkare i Stockholms läns landsting LS 0503-0406
  Interpellationen bordlades
 4. 31.
  Interpellation 2005:10 av Marianne Watz (m) om utarbetandet av säkra rutiner för patientens hemtransport samt överförande av medicinsk information och planeringLS 0503-0410
  Interpellationen förklarades behandlad
 5. 32.
  Interpellation 2005:11 av Birgitta Rydberg (fp) om indragning av vård på närsjukhus LS 0503-0412
  Interpellationen bordlades
 6. 33.
  Interpellation 2005:12 av Andres Käärik (fp) om husläkarjour i centrala staden LS 0503-0415
  Interpellationen bordlades
 7. 34.
  Interpellation 2005:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om postpolio och prioriteringar i Stockholms läns landsting LS 0503-0417
  Interpellationen förklarades behandlad
 8. 35.
  Interpellation 2005:14 av Pia Lidwall (kd) om ny behandlingsmetod för postpolioLS 0503-0419
  Interpellationen bordlades
 9. 36.
  Interpellation 2005:15 av Pia Lidwall (kd) om strokemålet LS 0503-0420
  Interpellationen bordlades
 10. 37.
  Interpellation 2005:16 av Lennart Rohdin (fp) om behovet av fler utbildningsplatser för intensivvårdssjuksköterskor LS 0503-0421
  Interpellationen förklarades behandlad
 11. 38.
  Interpellation 2005:17 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården LS 0503-0405
  Interpellationen bordlades
 12. 39.
  Interpellation 2005:18 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomar LS 0503-0407
  Interpellationen bordlades
 13. 40.
  Interpellation 2005:19 av Lennart Rohdin (fp) om medicinsk utvärdering av den indragna sommarhelikoptern LS 0503-0408
  Interpellationen förklarades behandlad
 14. 41.
  Interpellation 2005:20 av Lars B Strand (fp) om operation av åderbråck LS 0503-0409
  Interpellationen förklarades behandlad
 15. 42.
  Interpellation 2005:21 av Margaretha Åkerberg (kd) om ögonbottenscreening LS 0503-0411
  Interpellationen förklarades behandlad
 16. 43.
  Interpellation 2005:22 av Janne Stefanson (kd) om stängning av akutmottagning på Karolinska LS 0503-0422
  Interpellationen förklarades behandlad
 17. 44.
  Interpellation 2005:23 av Stig Nyman (kd) om situationen för ”de apatiska flyktingbarnen” LS 0503-0413
  Interpellationen bordlades
 18. 45.
  Interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper LS 0503-0414
  Interpellationen bordlades
 19. 46.
  Interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor LS 0503-0416
  Interpellationen bordlades
 20. 47.
  Interpellation 2005:26 av Sonia Lunnergård (kd) om centralisering av barnläkarmottagningar LS 0503-0418
  Interpellationen förklarades behandlad

Tilläggsärenden

 1. 48.
  Följande tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 49.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets 1 efter Maria Östberg Svanelind (s) inkalla Gizela Sladic (s) och till ny ersättare efter Gizela Sladic utse Jeanette Agenberg (s) samt till ny ersättare i valdrets 3 efter Majken Wennberg (v) utse Eva-Lena Lundberg (v)

Beslutsärenden

 1. 50.
  Avtal med Capio AB om fortsatt köp av vårdtjänster vid S:t Görans sjukhus (förslag 55)LS 0310-2550

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  Stort förslag

  Det antecknades att m- och fp-ledamöterna ej deltog i fullmäktiges beslut och hänvisade som röstförklaring till den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

   

  förslag

  Bilaga 1

  Bilaga 2 del 1

  Bilaga 2 del 2

  Bilaga 2 del 3

  Bilaga 3

  Bilaga 4

  Bilaga 5

   

 2. 51.
  Principöverenskommelse om finansiering m m av Citybanan (förslag 56)LS 0503-0488

   

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag samt val till referensgrupp för Citybanan

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lades i landstingsstyrelsen

   

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid näste möte

 1. 52.
  Interpellation 2005:27 av av Staffan Sjödén (m) om investeringsberedningens rollLS 0504-0617
  Interpellationen
 2. 53.
  Interpellation 2005:28 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av ambulanssjukvårdstjänster inte genomfördes i konkurrens LS 0504-0619
  Interpellationen
 3. 54.
  Interpellation 2005:29 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten rörande upphandling av ambulanssjukvårdstjänster LS 0504-0624
  Interpellationen
 4. 55.
  Interpellation 2005:30 av Lennart Rohdin (fp) om insatstider för helikopter i skärgården LS 0504-0626
  Interpellationen
 5. 56.
  Interpellation 2005:31 av Birgitta Rydberg (fp) om att cancerpatienter inte får de senaste läkemedlen p g a ekonomiska begränsningar LS 0504-0618
  Interpellationen
 6. 57.
  Interpellation 2005:32 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till cancervården på sjukhemmen LS 0504-0620
  Interpellationen
 7. 58.
  Interpellation 2005:33 av Birgitta Rydberg (fp) om fler ögonbottenfotograferingar LS 0504-0621
  Interpellationen
 8. 59.
  Interpellation 2005:34 av Olov Lindquist (fp) om utökat antal demensutredningar LS 0504-0622

  Interpellationen

 9. 60.
  Interpellation 2005:35 av Bo Johansson (fp) om centralisering av barnläkarmottagningar till Sollentuna LS 0504-0625
  Interpellationen
 10. 61.
  Interpellation 2005:36 av Andres Käärik (fp) om högre löner i Stockholms läns landsting LS 0504-0627
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.