Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse 18 juni 2002

Kungörelse 18 juni 2002

Dag:
Tisdag den 18 juni 2002
Tid:
09:30 - 00:00
tisdagen den 18 juni 2002. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas ca kl 17.00. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan) Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Lokal-Tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-TV om Du har kabel-TV från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.
Webb-Tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV.
Utsändningen på webb-TV är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Peggy Lagerström
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

e-posta anmälan om förhinder till kansliet

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Inledning

  1. 1.
    Inledning och upprop
  2. 2.
    Kungörelsen
  3. 3.
    Justering

Anmälningsärenden

  1. 4.
    Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 till ny ersättare i valkrets NO efter Peter Kalliopuro (s) utse Anders Jonsson (s)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

  1. 5.
    Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivare (förslag 59)LS 0206-0295finanslandstingsrådets förslag
  2. 6.
    Införande av självstyrande enheter inom förvaltningsdriven hälso- och sjukvård (förslag 50)LS 0203-0148landstingsstyrelsens förslag
  3. 7.
    Avsättning till individuell del avseende pensioner enligt PFA-98 för år 2002 (förslag 51)LS 0204-0203landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

  1. 8.
    Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet inom barnsjukvården (förslag 52)LS 0201-0036landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Folke Schött

  1. 9.
    Vårdgarantin i Stockholms läns landsting – insatser under 2001 och pågående åtgärder för att utvidga garantin till nya områden (förslag 53)LS 0112-0711landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

  1. 10.
    Motion 2000:41 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om den stora upphandlingen av sjukvård år 2003 (förslag 54)LS 0010-0585landstingsstyrelsens förslag
  2. 11.
    Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMP (förslag 55)LS 0103-0168landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

  1. 12.
    Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 56)LS 0205-0236 m flvalberedningens förslag

Nya motioner

  1. 13.
    Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

  1. 14.
    Besvarande av frågorfrågorna

Besvarande av interpellationer

  1. 15.
    2002:05 av Bengt Cedrenius (mp) om åtgärder mot landstingets underskottLS 0205-0214interpellationen
    interpellationssvaret
  2. 16.
    2002:06 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av PVC trots avvecklingsbeslutLS 0205-0215interpellationen
    interpellationssvaret
  3. 17.
    2002:07 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av patienter i öppenvårdLS 0205-0216interpellationen
    interpellationssvaret
  4. 18.
    2002:08 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare fattat beslut om ansvaret för vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigadeLS 0205-0217interpellationen
    interpellationssvaret

Tilläggsärenden

  1. 19.
    Samarbetsavtal med Karolinska Institutet om utveckling av sjukvårdens organisation och ledarskap (förslag 57)LS 0205-0245landstingsstyrelsens förslag till beslut
  2. 20.
    Värdegrund för hälso- och sjukvården innehållande grundläggande värderingar och principer inom ramen för en etisk plattform (förslag 58)landstingsstyrelsens förslag till beslut

Anmälan av interpellationer

  1. 21.
    Interpellation 2002:09 av Herta Fischer (v) om insatser för att behålla och rekrytera sjukvårdspersonalLS 0206-0286interpellationen
  2. 22.
    Interpellation 2002:10 om översyn och uppföljning av ätstörningsvården i Stockholms läns landstingLS 0206-0287interpellationen
  3. 23.
    Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivare (förslag 59) LS 0206-0295landstingsstyrelsens förslag
Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

LF-besluten 18 juni 2002

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-TVsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

  1. 5.
    Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivare (förslag 59)LS 0206-0295

    Beslut: enligt finanslandstingsrådets förslag

    Beslutet förklarades omedelbart justerat

  2. 6.
    Införande av självstyrande enheter inom förvaltningsdriven hälso- och sjukvård (förslag 50)LS 0203-0148

    Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

     

    Vidare beslutade fullmäktige, i enlighet med tilläggsyrkande från mp och med instämmande av övriga, att uppdra åt landstingsstyrelsen att årligen följa upp förändringar och att redovisa detta samlat i landstingsfullmäktige senast i maj år 2005

  3. 7.
    Avsättning till individuell del avseende pensioner enligt PFA-98 för år 2002 (förslag 51)LS 0204-0203

    Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

     

    Reservation: v till förmån för v-reservation i landstingsstyrelsen

  4. 8.
    Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet inom barnsjukvården (förslag 52)LS 0201-0036
    Reservationer:
    s till förmån för s-reservation i landstingsstyrelsen
    v till förmån för v-reservation i landstingsstyrelsen
  5. 9.
    Vårdgarantin i Stockholms läns landsting – insatser under 2001 och pågående åtgärder för att utvidga garantin till nya områden (förslag 53)LS 0112-0711

    Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

     

    Reservationer: s + v till förmån s + v-reservation i landstingsstyrelsen

  6. 10.
    Motion 2000:41 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om den stora upphandlingen av sjukvård år 2003 (förslag 54)LS 0010-0585

    Beslut: - efter votering med röstsiffrorna 68 för och 54 emot landstingsstyrelsens förslag - enligt landstingsstyrelsens förslag

    Reservationer: s + v + mp till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

  7. 11.
    Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMP (förslag 55)LS 0103-0168

    Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

    Reservationer: s + v till förmån för eget yrkande om bifall till motionen

Valärenden

  1. 12.
    Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 56)LS 0205-0236 m fl

    Beslut: enligt valberedningens förslag

     

    Fullmäktige medgav också begärd befrielse från uppdrag i styrelsen för Västra Servicegruppen AB för Per-Olov Karlsson (-), ledamot och ordförande, Greger Oxhammar (-) ledamot, Stefan Rudholm (-) ledamot och Torbjörn Ekström (-) ledamot samt även medge befrielse för Britt-Marie Svahn från uppdraget som ledamot i styrelsen för Stockholm Care AB och förrätta fyllnadsval i anledning härav.

     

    Fullmäktige förrättade därefter följande val:

     

    FYLLNADSVAL

     

    Medicarrier AB intill utgången av 2002

     

    Ledamot -

     

    Bordlägges (efter A Dreber)

     

    Västra Servicegruppen AB

     

    Ledamöter

     

    - Helena Holmstedt
    - Hans-Olov Lundborg

     

    Ordförande

     

    - Leif Widmark

     

    Stockholm Care AB

     

    Ledamöter

     

    - Björn Rosén (efter B-M Svahn)
    - Maj-Len Sundin (efter P Gillström)

     

    Länsrätten intill utgången av 2002

     

    Nämndemän

     

    m Birgitta Lagerlund (efter S Johansson)
    m Berit Lundmark (efter B Ryd)

     

    BORDLAGDA VAL

     

    Norrtälje sjukhus AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige

     

    Ledamot

     

    - Bordlägges

     

    Länsrätten intill utgången av 2002

     

    Nämndeman

     

    s Kerstin Engström (efter A Fondberg)

Nya motioner

  1. 13.
    Anmälan av motioner
    Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning:

    Inger Persson, Jan Bergvall och Herta Fischer (v) om utredning om

    nya former för dialog mellan medborgarna och de

    folkvalda i landstinget

    LS 0206-0303

    motionen

    Åke Askensten m fl (mp) om en spårvägslinje mellan västra

    Kungsholmen och Ropsten

    LS 0206-0304

    motionen

    Åke Askensten m fl (mp) om bättre information till SL:s resenärer

    LS 0206-0305

    motionen

Besvarande av frågor

  1. 14.
    Besvarande av frågor

    frågorna

    Fråga a) bordlades.

    Frågorna b - f besvarades

    skriftligt svar på fråga d)

Besvarande av interpellationer

  1. 15.
    2002:05 av Bengt Cedrenius (mp) om åtgärder mot landstingets underskottLS 0205-0214

    interpellationen
    interpellationssvaret

     

    Interpellationen förklarades behandlad.

  2. 16.
    2002:06 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av PVC trots avvecklingsbeslutLS 0205-0215

    interpellationen
    interpellationssvaret

     

    Interpellationen bordlades

  3. 17.
    2002:07 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av patienter i öppenvårdLS 0205-0216

    interpellationen
    interpellationssvaret

     

    Interpellationen bordlades

  4. 18.
    2002:08 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare fattat beslut om ansvaret för vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigadeLS 0205-0217

    interpellationen
    interpellationssvaret

     

    Interpellationen bordlades

Tilläggsärenden

  1. 19.
    Samarbetsavtal med Karolinska Institutet om utveckling av sjukvårdens organisation och ledarskap (förslag 57)LS 0205-0245
    Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag till beslut
  2. 20.
    Värdegrund för hälso- och sjukvården innehållande grundläggande värderingar och principer inom ramen för en etisk plattform (förslag 58)

    Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag till beslut

    Protokollsanteckning: mp-ledamöterna

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och skall besvaras vid nästa sammanträde:

  1. 21.
    Interpellation 2002:09 av Herta Fischer (v) om insatser för att behålla och rekrytera sjukvårdspersonalLS 0206-0286
    interpellationen
  2. 22.
    Interpellation 2002:10 om översyn och uppföljning av ätstörningsvården i Stockholms läns landstingLS 0206-0287
    interpellationen
  3. 23.
    Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivare (förslag 59) LS 0206-0295

    landstingsstyrelsens förslag

Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.