Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

HSN den 5 februari 2008

HSN den 5 februari 2008

Dag:
Tisdag den 05 februari 2008
Tid:
14:30
Plats:
Gjörwellsalen, Hantverkargatan 45

Innehåll

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden (sekretess)
Tillägg till dagordningen

Val av justerare

 1. 1.
  Val av justerare

Godkännande av dagordningen

 1. 2.
  Godkännande av dagordningen

Beslutsärenden

 1. 3.
  Strategisk analysplan

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

   

 2. 4.
  Förslag på åtgärder för att säkerställa den landstingsanknutna forskningen på Äldrecentrum

  Tjänsteutlåtande

   

 3. 5.
  Beställarrevision av Implementering av regionala Handlingsprogrammet för övervikt och fetma inom hälso- och sjukvården

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 4. 6.
  Förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 7.
  Rapport Vård i rimlig tid

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

 6. 8.
  Psykiatriöversyn

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

 7. 9.
  Besvarande av skrivelse från Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av Stockholms läns landstings stöd till funktionshindrade föräldrar i deras föräldraroll

  Tjänsteutlåtande med bilaga

   

 8. 10.
  Deltagande i European Forum on Quality Improvement and Safety in Health Care

  Tjänsteutlåtande

   

 9. 11.
  Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetprocess

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

   

 10. 12.
  Förslag om utredning inför upphandling samt förlängning av avtal om laboratoriemedicin

  Tjänsteutlåtande

   

 11. 13.
  Förslag att upphandla psykiatrisk vård i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

   

 12. 14.
  Avtal med Handikapp och Habilitering 2008, Stockholms läns sjukvårdsområde

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

 13. 15.
  Vårdavtal med Folktandvården Stockholms län AB för 2008

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

 14. 16.
  Yttrande över motion av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätet

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

   

 15. 17.
  Yttrande över motion av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot hedersrelaterat hot och våld

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

 16. 18.
  Inget ärende handläggs under denna punkt
 17. 19.
  Yttrande över revisorernas rapport om löpande granskning av intern kontroll 2007

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

 18. 20.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed m fl (v) om åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker)

  Tjänsteutlåtande med bilagor

   

Anmälningsärenden

 1. 21.
  Anmälan av presidiebeslut om politisk referensgrupp till långtidsutredningen

  Anmälan

   

 2. 22.
  Fördelning av statsbidrag för hiv/STI-prevention

  Anmälan med bilagor

   

 3. 23.
  Anmälan av delegationsbeslut

  Anmälan

  Bilaga

   

   

Övrigt

 1. 24.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

  Information

   

 2. 25.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden (sekretess)

 1. 26.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av geriatrisk slutenvård, demensutredning, avancerad hemsjukvård samt specialiserad palliativ slutenvård i delar av Stockholms län
 2. 27.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av ortopedteknisk verksamhet
 3. 28.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av sjukgymnastik och arbetsterapi för vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder
 4. 29.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av drift av hjälpmedelsverksamhet för södra och norra länsdelen

Tillägg till dagordningen

 1. 30.
  Förslag att upphandla kompletterande neuropsykiatri i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

   

 2. 31.
  Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

   

Senast uppdaterad:
2007-02-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll