Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 20 januari 2005

Sammanträde den 20 januari 2005

Dag:
Torsdag den 20 januari 2005
Tid:
14:00 - 16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Ordföranden Marie-Louise Sellin och Lena Cronvall Morén utsågs att justera dagens pro-tokoll. Justeringen bestämdes ske vid presidiemötet den 8 februari 2005.
 2. 2.
  Föredragningslistan fastställdes

   

 3. 3.
  Beredningen diskuterade det förslag till aktivitetsplan som tagits fram utifrån diskussio-nerna vid sammanträdet den 30 november 2004.Sjukvårdsberedningen beslutadeatt anta aktivitetsplanen att överlämna förslaget till aktivitetsplan för 2005 till Hälso- och sjukvårdsutskottetatt omedelbart justera beslutet

   

 4. 4.
  Beredningen ställde sig bakom det förslag till samverkansavtal som presenterades och re-kommenderar HSU att underteckna avtalet.

   

 5. 5.
  Beredningen ställde sig bakom det förslag till samverkansavtal som presenterades och re-kommenderar HSU att underteckna avtalet.

   

 6. 6.
  Lena Blom informerade om läget i Österåker kommunen som fr o m 4 januari inte tar emot några delegationer för personer i särkilt boende. Ansvaret ligger nu på husläkarna som har valt en under-entreprenör (Förenade Care) och detta fungerar bra.Kommunen kommer från 1 april 2005 att även avsäga sig delegationer i det egna boendet.
 7. 7.
  Lena Blom informerade om att den sammanslagna BUP-verksamheten för Täby och Österåker söker efter nya lokaler. Man har hittills inte lyckats hitta lokaler i Täby som är tillräckligt stora. Det finns ett förslag att förlägga mottagningen till Åkarnas Hus i Danderyd. Beredningen vill att man fortsätter söka efter lokaler i Täby och vill att tjänstemännen återkommer med information.
 8. 8.
  Beredningen beslutade att nästa sammanträde den 15-16 februari blir ett internat på Näsby slott för att arbeta fram lokala budgetdirektiv.-Jan-Olof Schill undrade om det har gjorts någon fördjupad analys kring den tillgänglig-hetsmätning som presenterades för beredningen i november. Lena Blom informerade om att alla mottagningar som inte hade ett godkänt resultat har inkommit med åtgärdsplaner. En presentation av detta kommer att ske på beredningens nästa sammanträde.-Kenneth Netterstöm frågade kring landstingets tidigare ersättning för personliga ombud som tycks ha uteblivit 2004. Lena Blom lovade återkomma med information.-Gunilla Lundberg frågade hur landstingets beredskap hade fungerat kring Asien-katastrofen och hur beredskapen ser ut framöver. Christina Torstensson svarade att det inte finns några signaler på att det inte har fungerat och beredskapen av vårdinsatser framöver ska komma att fungera.-Lena Blom informerade om att Beställaravdelning Norr bjudit in samtliga norrkommuner till en inledande diskussion om hur vi kan agera gemensamt kring personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. På förslag från regeringens psykiatrisamord-nare, Anders Milton, finns nu en resursförstärkning för 2005. En del av dessa medel avses till förbättrad samverkan mellan huvudmännen.-Ordförande lyfte en del förändringar av sammanträdestider som måste ske. Dessa ändring-ar förs in i planen över beredningens möten 2005.
 9. 9.
  Christina Torstensson informerade om utredningen ”Den framtida strukturen för vård och omvård-nad i Norrtälje”. Styrgruppen för projektet kommer att lämna över sitt förslag till politiken under vecka 6. Utredningen har också bestått av åtta särskilda uppdrag som har prioriterats av styrgrup-pen.
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet