Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 16 maj 2006

Sammanträde den 16 maj 2006

Dag:
Tisdag den 16 maj 2006
Tid:
13:00 - 16:00
Plats:
Töljöviken

Ordförande

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Ordföranden Marie-Louise Sellin och Lotta Lindblad-Söderman utsågs att justera dagens proto-koll. Justeringen bestämdes ske den 29 maj 2006.
 2. 2.
  Fastställande av föredragningslistan

   

 3. 3.
  Elisabeth Höglund informerade om ärendet ”Förslag till uppdragsbeskrivning och ersätt-ningsmodell för vård under graviditet oh eftervård vis länets mödravårdscentraler samt förslag att utarbeta förfrågningsunderlag”Majoriteten föreslog följande uttalande från beredningen:”Vi ser mycket positivt på förslaget att ta ett helhetsgrepp kring vårdkedjan för gravida.Förutsättningen för att denna vårdkedja ska fungera tillfredsställande är att det finns ett helhetsansvar för varje individ.Kommunerna inom sjukvårdsberedning nordost är tillväxtkommuner och då framför allt av barnfamiljer, vilket innebär att vi måste planera utifrån detta. Det är av största vikt att det finns en god tillgänglighet till MVC i alla kommuner. Vi anser att när det gäller åtagandena för Österåker och Vallentuna ska dessa ha ”helt åta-gande dagtid” d.v.s. öppet vardagar mellan 08.00 och 17.00. Kvällar och helger får man vända sig till Täby. Vi ser det naturligt att kvälls- och helgverksamheten lokaliseras till Täby eftersom Täby utgör ett närsjukvårdscentra.Beträffande Vaxholm är det också en inflyttningskommun där det föds många barn. Därför måste en flexibilitet råda i öppethållandets omfattning.Kopplingen med familjecenter/familjens hus har visat sig mycket bra. En önskan är att i samarbete även få tillstånd en familjecentralsverksamhet i Österåker.”(m), (fp) och (kd) föreslog följande uttalande från beredningen:”Vi anser att om man skall införa en vårdgivarkedja –modell under 2007 för vård under och efter en graviditet bör detta ske genom ett ackrediteringsförfarande och inte genom upphandling.I en sådan vårdgivarkedja måste det finnas möjlighet att när som helst bryta kedjan för att t ex välja en annan förlossningsenhet eller eftervård på samma sätt som man idag kan byta mödravårdscentral.En viktig utgångspunkt är att samma villkor och förutsättningar skall gälla för samtliga mödravårdscentraler, landstingsdrivna som entreprenaddrivna, stora som små. Ersättnings-systemet måste utformas så att det gynnar en mångfald av vårdgivare.Vi förordar att en behovsundersökning genomförs som ligger till grund för de krav som skall ställas upp inför ackrediteringsförfarandet. Först när vi vet vad invånarna själva öns-kar kan vi politiker ställa bra krav på de vårdgivare som vill vara med. ” Beredningen beslutade enligt majoritetens förslag.Reservation från (m), (fp) och (kd)Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

   

 4. 4.
  Lena Blom informerade om upphandlingen av fotvård för Lidingö, Täby, Vallentuna och Öster-åker. Beredningen hade inga synpunkter på ärendet

   

 5. 5.
  De från beredningen som deltagit vid äldreriksdagen rapporterade från dagarna. Särskilt uppmärk-sammades ett material om en studiecirkel ”Passion för livet” som skulle kunna genomföras även i beredningens område.

   

 6. 6.
  Marie-Louise Sellin rapporterade från kommunsamverkan i Vallentuna den 25 april.
 7. 7.
  Beställaravdelning Norr informerar
 8. 8.
  ­­-Lena Cronvall Morén lyfte frågan om Folktandvården som fungerar dåligt i Norrtälje, och frågade om ordförande tyckte att beredningen bör göra något åt detta. Marie-Louise Sellin svarade att beredningen måste ta reda på hur det ser ut eftersom dagens väntetider till Folktandvården i Norrtälje inte är rimliga. Be-redningen önskar därför att någon från tandvårdsbeställaren kommer och in- formerar beredningen i höst. Beställaravdelningen fick i uppdra att se över hur det ser ut på Folktandvården i Norrtälje.­-Lena Blom rapporterade att norra länet utnyttjar 8 % av den öppna vården på Maria kliniken och 7 % av den slutna vården.­-Ewa Printz informerade om seminarium om folkhälsa som genomförs den 31 maj, samt konferensen för norra länet om äldre multisjuka som genomförs den 23 maj där gruppledarna i norrberedningarna är inbjudna.
Senast uppdaterad:
2006-07-26
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet