Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde den 30 augusti 2005

Sammanträde den 30 augusti 2005

Dag:
Tisdag den 30 augusti 2005
Tid:
14:30 - 23:30
Plats:
Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, bv, Josabethsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden
Yttranden över motioner m m
Anmälningsärenden
Övrigt
Upphandlingsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Information om pågående utveckling inom området autism (muntligt)
 3. 3.
  Information om hur hälso- och sjukvården har fungerat under sommaren (muntligt)
 4. 4.
  Tandhälsorapport för 2004 (muntligt)

Beslutsärenden

 1. 5.
  Månadsbokslut per juli och prognos för 2005 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilageförtevckning

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

  Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8

 2. 6.
  Förslag att revidera policyn för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i länet

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 7.
  Reviderad uppdragsbeskrivning för barn- och ungdomspsykiatrin (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 4. 8.
  Uppdragsbeskrivningar och uppföljningsplaner för vissa verksamheter inom primärvården

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 5. 9.
  Uppdragsbeskrivning - öppen beroendevård

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5

 6. 10.
  Uppdragsbeskrivning för sjukgymnastik i öppen vård (återremitterades 2005-06-14; utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

 7. 11.
  Revidering av uppdragsbeskrivningar och uppföljningsplaner för viss geriatrisk verksamhet samt ersättningsmodell för avancerad hemsjukvård (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga1 Bilaga 2 Bilaga 3

  Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

 8. 12.
  Modell för att öka vårdgivarnas kostnadsansvar för läkemedel i öppen vård (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 9. 13.
  Utveckling av primärvården i Vällingby

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 10. 14.
  Förslag om inrättande av hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska kommitté (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 11. 15.
  Kvinnlig könsstympning, handlingsplan och information till berörda yrkesgrupper i Haninge

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 12. 16.
  Samverkansöverenskommelse kring missbruks- och beroendevård för vuxna i Södertälje

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2

 13. 17.
  Deltagande i Nätverket Hälsa och Demokratis konferens i februari (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

   

Vårdöverenskommelser, vårdavtal, upphandlingsärenden

 1. 18.
  Vårdavtal med Universitetssjukhuset i Lund om barnhjärtkirurgi (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 1:1 Bilaga 1:2 Bilaga 1:3A

  Bilaga 1:3B Bilaga 1:4 Bilaga 2

   

 2. 19.
  Vårdavtal med privatpraktiserande specialistläkare

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

 3. 20.
  Äldreteam med hemrehabilitering i Huddinge kommun

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

  Tillägg

Yttranden över motioner m m

 1. 21.
  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för strokevård 2005 (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 2. 22.
  Yttrande över förslag till kostpolicy

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 3. 23.
  Yttrande över förslag till handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

 4. 24.
  Yttrande över förslag till specifika ägardirektiv för de landstingsdrivna producenterna (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

 5. 25.
  Yttrande över motion av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om en processorienterad styrning av sjukvården (utsändes senare)

   

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Månadsbokslut per maj och prognos för 2005

   

  Anmälan

  Bilaga

 2. 27.
  Månadsbokslut per juni 2005

   

  Anmälan

  Bilaga

 3. 28.
  Anmälan av dels Tandhälsorapport 2004 och dels rapporten Uppföljning av vårdbehovstillägg

   

  Anmälan

  Korrigering

  Bilaga 1 Bilaga 1:1 Bilaga 1:2 Bilaga 1:3

  Bilaga 2 Bilaga 2:1 Bilaga 2:2

 4. 29.
  Upphörande av vårdavtal avseende privat sjukgymnastikverksamhet

   

  Anmälan

 5. 30.
  Inställda skoliosoperationer på barn

   

  Anmälan

  Bilaga

 6. 31.
  Samverkansöverenskommelse kring personer med missbruksproblem i Salem

   

  Anmälan

  Bilaga 1 Bilaga 2

 7. 32.
  Lägesrapport - en ny rättspsykiatriskt integrerad öppenvårdsmottagning

   

  Anmälan

  Bilaga

   

 8. 33.
  Anmälan av protokoll från presidiets sammanträde 2005-06-28 med beslut med anledning av nya lagregler för assisterad befruktning

   

  Anmälan

  Bilaga

 9. 34.
  Anmälan av ordförandens beslut om förnyad upphandling av privat psykoterapi

   

  Anmälan

  Bilaga

Övrigt

 1. 35.
  Beställardirektören informerar (utsändes senare)
 2. 36.
  Övriga frågor

Upphandlingsärenden

 1. 37.
  Upphandling av liggande persontransporttjänst avseende affärsområde Syd - antagande av leverantör (begränsad utsändning)
 2. 38.
  Upphandling av särskilda primärvårdsinsatser i Hässelby - förslag till förfrågningsunderlag (begränsad utsändning)
 3. 39.
  Upphandling av asylmottagningar – antagande av leverantör (begränsad utsändning)
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Här finns protokollet från mötet