Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2015


Dag:
Tisdag den 17 mars 2015
Tid:
10:00
Plats:
Landstingssalen, landstingshuset


Landstingets webb-tv

Föredragning

Information kl. 13.00 – 13.20 om Nya tunnelbanan

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 12.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 15.

  Anmälan av förteckning över motioner från år 2013 som inte färdigberetts

  LS 1412-1446

 • 16.

  Anmälan av förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2014 som kvarstår att redovisa

  LS 1412-1447

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 17.

  Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting under mandatperioden 2015-2018 (förslag 14)

  LS 1411-1256

 • 18.

  Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting (förslag 15)

  LS 1410-1148

 • 19.

  Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län (förslag 16)

  LS 2015-0158

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M) Rotel VI

 • 20.

  Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning (förslag 17)

  LS 1308-1033, 1407-0854

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M) Rotel IV

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist (M) Rotel VI

 • 22.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp 1, inklusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39 vid Danderyds sjukhus (förslag 19)

  LS 1411-1369, 1411-1409, 1411-1410

 • 23.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset (förslag 20)

  LS 1411-1370

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel II

 • 24.

  Motion 2014:8 av Tomas Melin m.fl. (MP) om att ta fram en regional strategi för kulturen i Stockholmsregionen (förslag 21)

  LS 1405-0597

 • 25.

  Motion 2013:12 av Helene Öberg m.fl. (MP) om ett bättre omhändertagande på våra akutsjukhus (förslag 22)

  LS 1309-1148

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons (M) Rotel III

 • 26.

  Motion 2014:4 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förstudie om Spårväg syds förlängning (Älvsjö-Östberga-Tvärbanan, Älvsjö-Skarpnäck) (förslag 23)

  LS 1402-0227

 • 27.

  Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om pendeltågsstation i Rågsved (förslag 24)

  LS 1402-0228

 • 28.

  Motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby (förslag 25)

  LS 1402-0229

Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan (M) Rotel IV

 • 29.

  Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om ”Stockholms läns landsting + Pride = sant!” (förslag 26)

  LS 1309-1147

Valärenden

Nya motioner

 • 31.

  Nya motioner

Anmälningsärende

 • 32.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 2015-0119, 2015-0202, 2015-0226, 2015-0282, 2015-0286, 2015-0290

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny
  ledamot i valkrets 5 efter Börje Vestlund (S) utse Kerstin Mannerquist (S) och
  till ny ersättare efter Mannerquist utse Ababacarr Jammeh (S), till ny
  ersättare i valkrets 1 efter Caroline Agrell (KD) utse Helena Piensoho (KD),
  till ny ersättare i valkretsarna 1, 2, 4, 5 och 6 efter Daniel Blomgren (V)
  utse Elina Linna (V), till ny ersättare i valkrets 4 efter Meheret Dawit (S)
  utse Gunnar Sandell (S), till ny ersättare i valkrets Ost efter Selma Harki (S)
  utse Bo Furugård (S) och till ny ersättare i valkrets Sydost efter Olof Olsson
  (MP) utse Giancarlo Ita Gomero (MP)

Nya interpellationer

 • 33.

  Interpellation 2015:14 Dag Larsson (S) om kostnadsökning inom vårdval

  LS 2015-1451

 • 34.

  Interpellation 2015:15 av Nanna Wikholm (S) om nedskärningar i pendeltågstrafiken

  LS 2015-1452

 • 35.

  Interpellation 2015:16 av Ulf Landström (SD) om säkerhet och risker för stående busspassagerare

  LS 2015-1453

 • 36.

  Interpellation 2015:17 av Conny Fogelström (S) till om oacceptabelt långa handläggningstider inom färdtjänsten

  LS 2015-1454


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Interpellation 2015:3 av Erika Ullberg (S) om Handens närsjukhus

  LS 2015-0271

 • 3.

  Interpellation 2015:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trygghet i Stockholms resenärsmiljöer

  LS 2015-0272

 • 4.

  Interpellation 2015:5 av Dan Kareliusson (SD) om följdverkan i sjukvården beroende på den stora årliga inflyttningen till länet

  LS 2015-0273

 • 5.

  Interpellation 2015:6 av Dag Larsson (S) om rimligheten i att hörselskadade uppmanas att köpa dyra hörapparater

  LS 2015-0274

 • 6.

  Interpellation 2015:7 av Håkan Jörnehed (V) om beslutet att minimera inhyrd personal

  LS 2015-0275

  Interpellationen bordlades

 • 7.

  Interpellation 2015:8 av Rickard Wall (SD) om kommande pendelbåtslinje Ulvsunda – Södersjukhuset

  LS 2015-0276

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2015:9 av Robert Johansson (S) om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott

  LS 2015-0277

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2015:10 av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyd sjukhus

  LS 2015-0278

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2015:12 av Freddie Lundqvist (S) om utvecklingen av rehabiliteringsvården inom Stockholms läns landsting

  LS 2015-0280

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2015:13 av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya Karolinska Sjukhuset

  LS 2015-0281

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 12.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingfullmäktige 17 mars 2015

  1) Fråga av Erika Ullberg (S) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Kan väljarna lita på att alliansen inte tar beslut om att privatisera något akutsjukhus före valet 2018?

  2) Fråga av Susanne Nordling (MP) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Har ni i Alliansen för avsikt att gå till val på att genomföra en privatisering av ytterligare ett akutsjukhus?

  3) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP): Tycker du det är rimligt att inte alla partier har fått ta del av benchmarkingrapporten om jämförelser av akutsjukhus innan det fattas politiska beslut och görs politiska utspel utifrån dess resultat?

  4) Fråga av Rickard Wall (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Avser trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att genom regeringens nyligen lanserade så kallade Stadsmiljöavtal söka medfinansiering för innovativa kollektivtransportlösningar i Stockholms län?

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP):Mot bakgrund av DN:s avslöjande om stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika delar av vår region, avser hälso- och sjukvårdslandstingsrådet att vidta några åtgärder, i riktning att förbättra och inte försämra läget ytterligare?

  6) Fråga av Thomas Bengtsson(MP) till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Har styrelse och ledning för koncernbolaget Landstingshuset i Stockholm AB förtroende för förmågan hos styrelsen i Locum AB att styra dotterbolaget, i enlighet med landstingets ägarpolicy och specifika ägardirektiv?

  7) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):Är du nöjd med att vartannat pendeltåg till Nynäshamn ska dras in?

  8) Fråga av Nanna Wikholm (S) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Vet du vad konsekvenserna blir för arbetspendlingen av nedskärningarna i pendeltågstrafiken?

  9) Fråga av Michel Silvestri (MP) till miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming (C): Kan Earth Hour den 28 mars bidra både till minskad elförbrukning i landstinget och ökad nativitet i länet?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 15.

  Anmälan av förteckning över motioner från år 2013 som inte färdigberetts

  LS 1412-1446

  Anmälan godkändes och lades till handlingarna

 • 16.

  Anmälan av förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2014 som kvarstår att redovisa

  LS 1412-1447

  Anmälan godkändes och lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 17.

  Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting under mandatperioden 2015-2018 (förslag 14)

  LS 1411-1256

 • 18.

  Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting (förslag 15)

  LS 1410-1148

 • 19.

  Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län (förslag 16)

  LS 2015-0158

 • 20.

  Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning (förslag 17)

  LS 1308-1033, 1407-0854

 • 21.

  Nytt tidsbegränsat regionalt ALF-avtal (förslag 18)

  LS 1411-1391

 • 22.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp 1, inklusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39 vid Danderyds sjukhus (förslag 19)

  LS 1411-1369, 1411-1409, 1411-1410

 • 23.

  Genomförandebeslut för investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset (förslag 20)

  LS 1411-1370

Motioner

 • 24.

  Motion 2014:8 av Tomas Melin m.fl. (MP) om att ta fram en regional strategi för kulturen i Stockholmsregionen (förslag 21)

  LS 1405-0597

 • 25.

  Motion 2013:12 av Helene Öberg m.fl. (MP) om ett bättre omhändertagande på våra akutsjukhus (förslag 22)

  LS 1309-1148

 • 26.

  Motion 2014:4 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förstudie om Spårväg syds förlängning (Älvsjö-Östberga-Tvärbanan, Älvsjö-Skarpnäck) (förslag 23)

  LS 1402-0227

 • 27.

  Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om pendeltågsstation i Rågsved (förslag 24)

  LS 1402-0228

 • 28.

  Motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby (förslag 25)

  LS 1402-0229

 • 29.

  Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om ”Stockholms läns landsting + Pride = sant!” (förslag 26)

  LS 1309-1147

Valärenden

Nya motioner

Anmälningsärende

 • 32.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 2015-0119, 2015-0202, 2015-0226, 2015-0282, 2015-0286, 2015-0290

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets 5 efter Börje Vestlund (S) utse Kerstin Mannerquist (S) och till ny ersättare efter Mannerquist utse Ababacarr Jammeh (S), till ny ersättare i valkrets 1 efter Caroline Agrell (KD) utse Helena Piensoho (KD), till ny ersättare i valkretsarna 1, 2, 4, 5 och 6 efter Daniel Blomgren (V) utse Elina Linna (V), till ny ersättare i valkrets 4 efter Meheret Dawit (S) utse Gunnar Sandell (S), till ny ersättare i valkrets Ost efter Selma Harki (S) utse Bo Furugård (S) och till ny ersättare i valkrets Sydost efter Olof Olsson (MP) utse Giancarlo Ita Gomero (MP)

  Anmälan lades till handlingarna

Nya interpellationer

 • 33.

  Interpellation 2015:14 Dag Larsson (S) om kostnadsökning inom vårdval

  LS 2015-1451

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2015:15 av Nanna Wikholm (S) om nedskärningar i pendeltågstrafiken

  LS 2015-1452

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2015:16 av Ulf Landström (SD) om säkerhet och risker för stående busspassagerare

  LS 2015-1453

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2015:17 av Conny Fogelström (S) till om oacceptabelt långa handläggningstider inom färdtjänsten

  LS 2015-1454

  Interpellationen godkändes