Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 april 2016


Dag:
Tisdag den 19 april 2016
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren 2018-2021

  HSN 2016-0519

 • 4.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 5.

  Tillsättning av biträdande smittskyddsläkare

  HSN 2016-0822

 • 6.

  Medel till implementering av åtgärder enligt Stockholms läns landstings folkhälsopolicy 2016

  HSN 2016-0835

 • 7.

  Inriktning 2017-2025 för den prehospitala vården i Stockholms läns landsting samt förslag att upphandla prehospital läkarfunktion, vägburen ambulanssjukvård och sjuktransporter

  HSN 1504-0537

 • 8.

  Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänster inom vägburen ambulans

  HSN 1110-1199

 • 9.

  Förlängning av upphandlade avtal gällande geriatrisk öppen- och slutenvård

  HSN 1302-0142

 • 10.

  Bidrag för glasögon och kontaktlinser till barn och unga 8-19 år

  HSN 2016-0731

 • 11.

  Lokal informationssäkerhetspolicy för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  HSN 1506-0806

 • 12.

  Förslag till utvecklingsplan för njursjukvården i Stockholms läns landsting för åren 2016-2022

  HSN 2016-0600

 • 13.

  Pappersbaserade journaler för patienter med skyddade personuppgifter

  HSN 1112-1533

 • 14.

  Förslag till upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinsk apparatur i hemmet, MAH

  HSN 2016-0774

 • 15.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet förlossning

  HSN 1310-1164

 • 16.

  Beslut om avbrytande samt inledande upphandling av slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser

  HSN 1504-0550

 • 17.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2015 Den psykiatriska vården för unga vuxna med psykisk ohälsa i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-0370

 • 18.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2015 Ledningssystem för informationssäkerhetsarbete med genomförande

  HSN 2016-0371

 • 19.

  Yttrande över Strategi för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting 2016-2020

  HSN 2016-0575

 • 20.

  Svar på skrivelse från (L), (M), (C), (KD, (S), (MP), (V) och (SD) om patientsäkrare metoder för att upptäcka prostatacancer i Stockholms läns landsting

  HSN 1512-1410

 • 21.

  Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om neuroleptika och bältesläggning på BUP

  HSN 1512-1408

 • 22.

  Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om resultatet av åtgärdsplan ekonomi i balans

  HSN 2016-0186

 • 23.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om nedstängda vårdcentraler perioden 2008-2015

  HSN 1512-1404

 • 24.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om diabetessjuka barn som tvingas köa för vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  HSN 1512-1405

 • 25.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om kan en god vård för patienter garanteras när framtidens hälso- och sjukvård genomförs?

  HSN 2016-0164

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 28.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 29.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 30.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län SEKRETESS

  HSN 1510-1188

 • 31.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av konsultuppdrag inom tandreglering i Stockholms län SEKRETESS

  HSN 1510-1141

 • 32.

  Antagande av leverantör – upphandling av ambulanshelikoptertjänst SEKRETESS

  HSN 2016-0754